Регистър на издадени разрешения за строеж

 

Разрешение за строеж Строеж/Обект Възложител Обявление в „Държавен вестник“ брой/дата
1 №1/06.11.2019 г. Разрешение за строеж № 1 от 06.11.2019 г. от Областния управител на област Стара Загора за обект: „Реконструкция чрез подмяна стълбове, проводници и OPGW, (стъпка в стъпка) ст. №14 – ст. №88 на ВЛ 110 kV “Тунджа“, находящ се на територията на община Стара Загора и община Мъглиж, област Стара Загора „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД бр. 91 от 19.11.2019
2 №2/18.12.2018 г.

Разрешение за строителство на линеен обект от техническата инфраструктура: Оптична кабелна мрежа разклон с. Голямо Дряново път II-56, община Казанлък – с. Горно Сахране – отклонение с. Долно Сахране – с. Асен, с. Скобелево – гр. Павел баня – отклонение с. Габарево община Павел баня“, в землищата на Община Казанлък и Община Павел баня, Област Стара Загора.

„НАСТЕК“ ООД бр. 3 от 08.01.2019
3 №1/27.11.2018 г. Разрешение за строителство на линеен обект от техническата инфраструктура: „Реконструкция на тласкателен водопровод от ПС „Зимница“ до ПС „Ягода“ – II подем” (етапно), с местоположение землище на с. Елхово, община Николаево, Област Стара Загора и землище на: с. Ягода, с. Тулово, гр. Мъглиж, с. Юлиево, с. Дъбово, с. Зимница и с. Ветрен, находящи се в Община Мъглиж, Област Стара Загора

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД

И

ДЪРЖАВАТА, представлявана от Областния управител на област Стара Загора

бр. 102 от 11.12.2018
4

№1/18.02.2016 г.

Разрешение за строителство на линеен обект от техническата инфраструктура: „Оптична кабелна линия „1151-113/ТШ1-115-1151/ТШ2“, землища на с.Ръжена, с.Кънчево, с.Розово, с.Бузовград и гр.Казанлък, Община Казанлък, Област Стара Загора и землища на с.Ягода и с.Тулово, Община Мъглиж, Област Стара Загора

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

бр. 18 от 08.03.2016

5

№2/24.02.2016 г.

Разрешение за строителство на линеен обект от техническата инфраструктура: „Оптична кабелна линия „1151-1151-113/ТШ2“, землище: с.Змейово, Община Стара Загора, Област Стара Загора и землище: с.Ягода, Община Мъглиж, Област Стара Загора

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

бр. 22 от 22.03.2016
6 №1/23.05.2014 г. Разрешение за строителство на линеен обект от техническата инфраструктура:„Подземен електропровод – кабелна линия (КЛ) 20kV за присъединяване на КоГЕЦ „Коген Загоре” към електроразпределителната мрежа – от УПИ III375, кв. 58, с. Ястребово, общ. Опан до стълб № 7А на въздушна линия (ВЛ) 20kV „Птицекомбинат”, находящ се в землището на с. Загоре, общ. Стара Загора”

„КОГЕН ЗАГОРЕ” ООД

бр. 45 от 30.05.2014
7  №2/26.11.2014 г. Разрешение за строителство на линеен обект от техническата инфраструктура:„Проектиране и изграждане на оптични кабелни трасета с цел развитие на високоскоростен широколентов достъп в България, посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура, подобект „Обособена позиция № 2: Проектиране и изграждане на оптични кабелни трасета в регион Южна България”, Област Стара Загора за трасета „Стара Загора – Павел баня” и „Стара Загора – Братя Даскалови”

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ”

бр. 100 от 05.12.2014
8 №1/04.12.2013 г. Разрешение за строителство на линеен обект от техническата инфраструктура: „Оптична кабелна линия 122-124, свързваща обект №122 гр. Стара Загора община Стара Загора, с обект №124 в землището на с. Свобода, община Чирпан"

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

бр. 108 от 17.12.2013
Създадена: 2017-08-21 08:08:13
Променена: 2020-11-30 23:45:45