Съобщение по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс до г-н Златко Стойков

Съобщение по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс до г-н Златко Стойков

Съобщение до г-н Златко Стойков  - Управител на „АВЕНИР“ ЕООД, гр. Казанлък

         На основание чл. 61, ал. 3 от АПК и писмо изх. № ДС-75/22.02.2019 г. на Областна администрация Стара Загора, Ви уведомяваме, че в 7 - дневен срок следва да изпратите становище по искането за образуване на производство по изземване по реда на чл. 80 от Закона за държавната собственост по административен ред, както и да приложите необходимите доказателства в подкрепа на твърденията си.

        Писмо изх. № ДС-75/22.02.2019 г. на Областна администрация Стара Загора е върнато като неполучено по причина „пратката не е потърсена от получателя“.

Създадена: 2019-03-29 13:52:08
Променена: 2020-08-04 15:42:33