Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността Младши експерт „Регионално развитие и административен контрол” в Дирекция „АКРРДС” в Областна администрация Стара Загора

Списък на допуснатите  и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността Младши експерт „Регионално развитие и административен контрол” в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Стара Загора.

 

Конкурсната комисия за провеждане на конкурс за заемане на длъжността  Младши експерт „Регионално развитие и административен контрол” в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, определена със Заповед № АП-04-ЗД-340/10.11.2017 година на Областния управител на област Стара Загора, на основание Протокол № 1/13.11.2017г, реши:

 

а)  Допуска до конкурс следните кандидати:

 

1.  Николета Георгиева Трифонова – Заявление за участие в конкурс вх. №АП-04-56/31.10.2017г.;

2. Катерина Бисерова Чалъкова – Заявление за участие в конкурс вх. №АП-04-57/01.11.2017г.;

3. Живко Богомилов Тодоров – Заявление за участие в конкурс вх. №АП-04-61/02.11.2017г.;

4. Наталия Тодорова Рабаджиева – Заявление за участие в конкурс вх. № АП-04-62/02.11.2017 г.;

5. Дарина Пенчева Пенчева – Заявление за участие в конкурс вх. №АП-04-68/06.11.2017 г.;

6.  Ивайло Павлинов Михов – Заявление за участие в конкурс вх. №АП-04-73/08.11.2017г.;

7. Марина Здравкова Чорбаджиева - Заявление за участие в конкурс вх. №АП-04-74/08.11.2017г.

 

Допуснатите кандидати следва да се явят за решаване на тест на 27.11.2017 г. от 10,00 часа в сградата на Областна администрация Стара Загора.

 

          б) Не допуска до конкурс следните кандидати:

 

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

1. Милка Стоянова Андонова

Чл.10в, ал.1 от ЗДСл. Не са удостоверени, следните изисквания:

Представените документи за висше образование не съответстват на изискването за специалност, посочено в т.3 от обявлението.

2. Елена Иванова Желязкова

Чл.10в, ал.1 от ЗДСл. Не са удостоверени, следните изисквания:

Представените документи за висше образование не съответстват на изискването за специалност, посочено в т.3 от обявлението.

3.Мариета  Миткова Митрева

Чл.10в, ал.1 от ЗДСл. Не са удостоверени, следните изисквания:

Представените документи за висше образование не съответстват на изискването за специалност, посочено в т.3 от обявлението.

 

 

 

Председател на конкурсната комисия: ............П........................

                                     / Димитър Драчев /

Създадена: 2017-11-15 12:02:24
Променена: 2020-08-05 13:08:41