Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността Старши експерт „Регистрация и архив на държавна собственост” в Дирекция „АКРРДС” в Областна администрация Стара Загора

Списък на допуснатите  и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността Старши експерт „Регистрация и архив на държавна собственост” в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Стара Загора.

 

Конкурсната комисия за провеждане на конкурс за заемане на длъжността  Старши експерт „Регистрация и архив на държавна собственост” в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, определена със Заповед № АП-04-ЗД-340/10.11.2017 година на Областния управител на област Стара Загора, на основание Протокол № 1/13.11.2017г., реши:

 

а)  Допуска до конкурс следните кандидати:

 

1. Милка Стоянова Андонова – Заявление за участие в конкурс вх. № АП-04-58/01.11.2017г.;

2. Наталия  Тодорова Рабаджиева – Заявление за участие в конкурс вх. № АП-04-63/02.11.2017г.;

3. София  Динкова Василева – Заявление за участие в конкурс вх. № АП-04-64/02.11.2017г.;

4. Зорница Михайлова Желева – Заявление за участие в конкурс вх. № АП-04-65/03.11.2017г.;

5. Милена Денева-Михова Георгиева - Заявление за участие в конкурс вх. № АП-04-66/03.11.2017г.;

6. Станка Енева Стоянова – Заявление за участие в конкурс вх. № АП-04-67/06.11.2017 г.;

7. Емилия Севова Вълева – Заявление за участие в конкурс вх. №АП-04-70/08.11.2017г.;

8. Ивайло Павлинов Михов - Заявление за участие в конкурс вх. №АП-04-72/08.11.2017г.;

9. Пенка Димова Георгиева - Заявление за участие в конкурс вх. № АП-04-76/09.11.2017г.

 

Допуснатите кандидати следва да се явят за решаване  на тест на 27.11.2017 г. от 14,00 часа в сградата на Областна администрация Стара Загора.

 

          б) Не допуска до конкурс следните кандидати:

 

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

1.Драгомир Гогов Гогов Чл.10в, ал.1 от ЗДСл. Не са удостоверени, следните изисквания:Не са представени надлежни документи, удостоверяващи 1 година професионален опит, съгласно т.2, б “а“ от обявлението.
2.Валя  Касиянова Ганчева Чл.10в, ал.1 от ЗДСл. Не са удостоверени, следните изисквания:Не са представени надлежни документи, удостоверяващи 1 година професионален опит, съгласно т.2, б “а“ от обявлението.

 

 

 

 

 

 

 

Председател на конкурсната комисия: ..............П......................

                                    / Димитър Драчев /

Създадена: 2017-11-15 12:06:33
Променена: 2020-08-05 14:59:25