Списък на имотите - държавна собственост в управление на Областния управител на Област Стара Загора, годни за продажба с данъчна оценка под 10 000 лв.

 
вид на имота местонахождение
(община, административен адрес)
площ на имота АДС
1 дворно място с.Искрица, община Гълъбово, парцел IХ-203, кв.5 1320 кв.м. 7094/12.04.2012г.
2 дворно място гр. Чирпан, УПИ І, кв.183 565 кв.м. 3989/06.10.2004г.
3 дворно място гр. Чирпан, УПИ XVIIІ, кв.183 620 кв.м. 4216/31.01.2005г.
4 дворно място гр. Чирпан, УПИ XXI, кв.183 355 кв.м. 3990/06.10.2004г.
5 дворно място гр. Чирпан, УПИ XXII, кв.183 610 кв.м. 4215/31.01.2005г.
6 дворно място гр.Гълъбово, кв.50, УПИ VIII-1920 650 кв.м. 5782/12.05.2008г.
7 дворно място с. Сулица, община Стара Загора, кв.29, УПИ І 550 кв.м 5187/18.04.2007г.
8 дворно място с. Пряпорец, община Стара Загора, кв.25, УПИ V 700 кв.м 5295/26.07.2007г.
9 дворно място с. Пряпорец, община Стара Загора, кв.25, УПИ ІV 700 кв.м 5294/26.07.2007г.
10 дворно място с. Пряпорец, община Стара Загора, кв.25, УПИ ІІІ 680 кв.м 5588/06.12.2007г.
11 дворно място с. Пряпорец, община Стара Загора, кв.25, УПИ VІІI 690 кв.м 5296/26.07.2007г.
12 дворно място с. Пряпорец, община Стара Загора, кв.25, УПИ ІХ 695 кв.м 5194/18.04.2007г.
13 дворно място с. Габарево, община Павел баня, кв. 2, УПИ ХІІІ-9 1344 кв.м. 7086/05.03.2012г.
14 дворно място с. Старозагорски бани, ПИ 68970.502.469, ТПТ: урбанизирана, НТП: незастроен имот за жилищни нужди (по ПУП: кв. 17, УПИ ІІІ) 1042 кв.м 7175/30.07.2012г.
15 дворно място гр. Чирпан, кв. 1, УПИ І „За производствена и складова дейност” 580 кв.м 7139/04.07.2012г.
16 дворно място гр. Чирпан, кв. 1, УПИ ІІ „За производствена и складова дейност” 360 кв.м 7140/04.07.2012г.
17 дворно място

гр. Николаево, ПИ 51648.48.681, ТПТ: урбанизирана, НТП: За друг вид застрояване

942 кв.м 9007/08.06.2018г.
18 дворно място с. Ново село, ПИ 52252.55.44 (стар идентификатор: 52252.55.31, по КВС 000198) 70 кв.м 9116/30.10.2018г.

 

Създадена: 2017-09-25 09:01:39
Променена: 2020-12-01 13:51:49