СПИСЪК ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ"ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ"

 

Списък за допуснатите  и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността Младши експерт„Информационно обслужване и технологии” в Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в Областна администрация Стара Загора.

 

            Конкурсната комисия за провеждане на конкурс за заемане на длъжността  младши експерт „Информационно обслужване и технологии” в Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” определена със Заповед № АП-04-ЗД-268/27.07.2015 година на Областния управител на област Стара Загора, на основание Протокол № 1/29.07.2015г. за допуснати  и недопуснати кандидати, реши:

а)  Допуска до конкурса следните кандидати:

1.Таня Димитрова Радулова – Заявление за участие в конкурс №АП-04-113/16.07.2015г.;

2.Петя Костадинова Желева – Заявление за участие в конкурс №АП-04-116/17.07.2015г.;

3. Илия Стоянов Писарев – Заявление за участие в конкурс №АП-04-119/20.07.2015г.;

4.Владимир Петров Ташев – Заявление за участие в конкурс №АП-04-120/20.07.2015г.;

5.Тинка Иванова Славова – Заявление за участие в конкурс № АП-04-121/21.07.2015г.;

6. Малин Марков Желев – Заявление за участие в конкурс №АП-04-122/23.07.2015г.;

7.Мина Любомирова Михайлова – Апостолова – Заявление за участие в конкурс №АП-04-123/23.07.2015г.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на  11.08.2015 г. от 10,00 часа в сградата на Областна администрация Стара Загора.

          б) Не допуска до конкурса следните кандидати:

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

  1. Златка Димитрова Петкова

Чл.10в, ал.1 от ЗДСл. Не са удостоверени, следните изисквания:

Специалност, по която е придобито образованието – Хидромелиоративно строителство.

  1. Николай  Богданов Богданов

Чл.10в, ал.1 от ЗДСл. Не са удостоверени, следните изисквания:

Специалност, по която е придобито образованието – Организация и управление на хотели и ресторанти.

  1. Мирослава Кирилова Кирева

Чл.10в, ал.1 от ЗДСл. Не са удостоверени, следните изисквания:

Специалност, по която е придобито образованието – Бизнес информационни системи.

Председател: ............. П.......................

                                                 /Мариана Кръстева /

Създадена: 2015-07-29 21:00:00
Променена: 2020-08-05 10:38:41