Със Заповед № ДС-ЗД-118 от 06.11.2019 г. е одобрен инвестиционен проект и е издадено Разрешение за строеж №1 от 06.11.2019 г. за обект : „Реконструкция чрез подмяна стълбове, проводници и OPGW, (стъпка в стъпка) ст. №14-ст. №88 на ВЛ 110 kV "Тунджа", находящ се на територията на община Стара Загора и община Мъглиж, област Стара Загора

Със Заповед № ДС-ЗД-118 от 06.11.2019 г. е одобрен инвестиционен проект и е издадено Разрешение за строеж №1 от 06.11.2019 г. за обект : „Реконструкция чрез подмяна стълбове, проводници и OPGW, (стъпка в стъпка) ст. №14-ст. №88 на ВЛ 110 kV "Тунджа", находящ се на територията на община Стара Загора и община Мъглиж, област Стара Загора

Областният управител на област Стара Загора на основание чл. 149, ал. 1  във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е одобрeн работен инвестиционен проект и е издадено Разрешение за строеж № 1 от 06.11.2019 г. от Областния управител на област Стара Загора за обект: „Реконструкция чрез подмяна стълбове, проводници и OPGW, (стъпка в стъпка) ст. №14 – ст. №88 на ВЛ 110 kV “Тунджа“, находящ се на територията на община Стара Загора и община Мъглиж, област Стара Загора. Разрешението за строеж съгласно чл. 215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Административен съд - Стара Загора, в 30-дневен срок от обнародването на обявлението в “Държавен вестник“ чрез Областния управител на област Стара Загора.

Създадена: 2019-11-15 19:44:14
Променена: 2020-08-03 03:06:32