Върнатo за ново обсъждане решениe № 659 от 12.08.2019 г на Общински съвет Гълъбово

Върнатo за ново обсъждане решениe № 659 от 12.08.2019 г на Общински съвет Гълъбово

З А П О В Е Д

 

№  АК-01-ЗД-12

 

Стара Загора    22.08.2019 г.

 

  На основание чл. 32, ал.1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 5 от  Закона за администрацията, чл. 45, ал.4 от Закон за месното самоуправление и местната администрация и на §5 от ПЗР на Закона за народните читалища

 

 В Р Ъ Щ А М

 

  Решение №659/12.08.2019 г. на Общински съвет Гълъбово, в частта на т. І.1 - имот с инд. по КК №32857.69.38, площ от 1,500 дка, категория – пета, НТП – нива, и свързаните с нея разпоредителни действия по т. от II до IX, като незаконосъобразно.

 

М О Т И В И :

 

  В съответствие с чл. 22, ал.1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. № АК-01-100/ 16.08.2019 г. са постъпили Решения по Протокол №78 от проведеното на 12.08.2019 г. заседание на Общински съвет Гълъбово.

  Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, считам че Решение №659/12.08.2019 г. на Общински съвет Гълъбово, в частта на т. І.1 - имот с инд. по КК №32857.69.38, площ от 1,500 дка, категория – пета, НТП – нива, и свързаните с нея разпоредителни действия по т. от II до IX, е незаконосъобразно, поради следните съображения:

      С Решение №659/12.08.2019 г. на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 1 от ЗОС, чл. 6 ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от общински поземлен фонд, чл. 47 ал. 1 и ал. 2, чл. 78 и чл. 79 ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Гълъбово приема следното решение:

І. Открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост с обща площ 260.23 дка и начална тръжна пакетна цена в размер 155 700.00 лв. /сто петдесет и пет хиляди и седемстотин лева/ лв. без ДДС, както следва:

1. Землище с. Искрица

- имот с инд. по КК №32857.69.38, площ от 1,500 дка, категория – пета, НТП – нива;

- имот с инд. по КК №32857.58.61, площ от 7,714 дка, категория – пета, НТП – нива;

- имот с инд. по КК №32857.69.53, площ от 1,500 дка, категория – пета, НТП – нива;

- имот с инд. по КК №32857.55.8, площ от 9,962 дка, категория – пета, НТП – нива;

- имот с инд. по КК №32857.43.7, площ от 3,736 дка, категория – пета, НТП – нива;

2. Землище с. Обручище

- имот с инд. по КК №53134.162.23, площ от 1,690 дка, категория – пета, НТП – нива;

- имот с инд. по КК №53134.38.19, площ от 5,000 дка, категория – пета, НТП – нива;

- имот с инд. по КК №53134.203.25, площ от 3,906 дка, категория – пета, НТП – нива;

- имот с инд. по КК №53134.172.8, площ от 6,729 дка, категория – пета, НТП – нива;

- имот с инд. по КК №53134.167.8, площ от 1,26 дка, категория – пета, НТП – нива;

- имот с инд. по КК №53134.120.19, площ от 2,909 дка, категория – четвърта, НТП – нива;

- имот с инд. по КК №53134.108.45, площ от 3,899 дка, категория – седма, НТП – нива;

3. Землище с. Мусачево

- имот с инд. по КК №49391.10.6, площ от 9,999 дка, категория – шеста, НТП – нива;

- имот с инд. по КК №49391.34.22, площ от 3,500 дка, категория – шеста, НТП – нива;

- имот с инд. по КК №49391.34.23, площ от 3,000 дка, категория – шеста, НТП – нива;

- имот с инд. по КК №49391.35.8, площ от 13,998 дка, категория – пета, НТП – нива;

- имот с инд. по КК №49391.36.20, площ от 5,000 дка, категория – четвърта, НТП – нива;

- имот с инд. по КК №49391.34.21, площ от 3,499 дка, категория – шеста, НТП – нива;

- имот с инд. по КК №49391.28.67, площ от 8,406 дка, категория – пета, НТП – нива;

- имот с инд. по КК №49391.19.6, площ от 5,000 дка, категория – пета, НТП – нива;

- имот с инд. по КК №49391.18.5, площ от 11,999 дка, категория – пета, НТП – изоставена орна земя;

- имот с инд. по КК №49391.15.28, площ от 10,998 дка, категория – пета, НТП – нива;

- имот с инд. по КК №49391.13.10, площ от 9,472 дка, категория – четвърта, НТП – нива;

- имот с инд. по КК №49391.36.28, площ от 9,998 дка, категория – четвърта, НТП – нива;

- имот с инд. по КК №49391.36.39, площ от 9,999 дка, категория – четвърта, НТП – нива;

- имот с инд. по КК №49391.37.7, площ от 51,597 дка, категория – четвърта, НТП – нива;

- имот с инд. по КК №49391.8.6, площ от 7,003 дка, категория – четвърта, НТП – нива;

4. Землище с. Главан

- имот с инд. по КК №14951.7.2011, площ от 20,124 дка, категория – девета, НТП – нива;

5. Землище с. Медникарово

- имот с инд. по КК №47603.16.11, площ от 8,265 дка, категория – четвърта, НТП – нива;

6. Землище с. Помощник

- имот с инд. по КК №57515.25.133, площ от 2,312 дка, категория – осма, НТП – изоставена орна земя;

- имот с инд. по КК №57515.35.3, площ от 6,189 дка, категория – осма, НТП – нива;

- имот с инд. по КК №57515.38.45, площ от 10,067 дка, категория – осма, НТП – нива;

ІІ. Определя стъпка за наддаване – 2 на сто от началната тръжна цена.

IІI. Определя начин на плащане - цената да се заплати в български лева, в 14-дневен срок от връчването на заповедта за определяне на спечелилия публичния търг участник в “Общинска банка” АД гр.Гълъбово, по сметка №BG16SOMB91308438008244, BIC SOMBBGSF  и код за вид плащане – 445600.

IV. Определя депозит за участие в публичния търг – 10% от първоначалната тръжна цена, без ДДС, платим в “Общинска банка” АД гр.Гълъбово по сметка №BG97SOMB91303338008201, BIC SOMBBGSF.

V. Търгът да се проведе в заседателната зала на Община Гълъбово на 25.09.2019 г. от 10.30 часа. Повторен търг в случаите на чл.81, ал.4 от НРПУРОИ да се проведе на 02.10.2019 г. от 10.30 часа.

VІ. Тръжната документация да се получава в деловодството на Община Гълъбово, след заплащане на такса за участие в размер на 60.00 лева без ДДС, платима в касата на партерен етаж на Общинска администрация гр.Гълъбово.

VIІ. Определя краен срок за получаването й – 12.30 часа на 24.09.2019 г., за повторната дата – 12.30 часа на 01.10.2019 г.

VІІІ. Предложенията за участие да се подават в деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на 24.09.2019 г., за повторната дата – до 16.30 часа на 01.10.2019 г.

ІХ. Утвърждава следната тръжна документация: заявление за участие (приложение №1), проекто-договор за продажба (приложение №2), условия за участие в публичен търг (приложение №3).

В поименното гласуване са участвали седемнадесет общински съветника, от които тринадесет „За”, нула „Против“ и четири „Въздържал се”.

Във връзка с осъществяването на контрол за законосъобразност е извършена проверка на предвидените за продажба чрез Решение №659/12.08.2019 г. имоти. При същата се констатира, че за  имот с инд. по КК №32857.69.38, площ от 1,500 дка, категория – пета, НТП – нива има влязло в сила Решение №1452/15.06.1999 г. на Поземлена комисия, гр. Гълъбово, чрез т. 3 от което на основание чл. 27 от ППЗСПЗЗ имот №069038 в землището на с. Искрица е възстановен на Читалище в село Искрица

Решение №1452/15.06.1999 г. на Поземлена комисия, гр. Гълъбово се основава и на §5 от ПЗР на Закона за народните читалища, съгласно който: „Възстановява се собствеността на читалищата върху всички имоти, включително и земеделски земи, отнети за държавна и общинска нужда независимо от основанията. Възстановяването на правото на собственост върху земеделски земи и въвеждането във владение се извършват по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи“.

В тази връзка се оказва, че Общински съвет Гълъбово е приел решение, чрез което се е разпоредил с имот, който не му е собствен.

С оглед обстоятелството, че общинският съвет е формирал волята си в нарушение на материалния закон, считам че Решение №659/12.08.2019 г. на Общински съвет Гълъбово, в частта на т. І.1 - имот с инд. по КК №32857.69.38, площ от 1,500 дка, категория – пета, НТП – нива, и свързаните с нея разпоредителни действия по т. от II до IX, е незаконосъобразно.

С оглед изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, с настоящото връщам Решение №659/12.08.2019 г. , в частта на т. І.1 - имот с инд. по КК №32857.69.38, площ от 1,500 дка, категория – пета, НТП – нива, и свързаните с нея разпоредителни действия по т. от II до IX, за ново обсъждане от Общински съвет Гълъбово.

Препис от настоящата заповед да се изпрати на Председателя на Общински съвет Гълъбово и Кмета на Гълъбово за сведение и изпълнение, а на Окръжна прокуратура - Стара Загора за сведение.    

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

Създадена: 2019-08-23 13:56:41
Променена: 2020-08-03 04:06:07