Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Гълъбово от Областния управител на област Стара Загора (8)

Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Гълъбово от Областния управител на област Стара Загора (8)

      Със Заповед № АК-01-ЗД-502/15.12.2015 г. Областния управител връща Решение №8/01.12.2015 г. на Общински съвет Гълъбово.

          

Мотиви:

 

       

        С Решение 8/01.12.2015 г. на Общински съвет Гълъбово на основание чл.21 ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове и чл.16 от Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, Общински съвет  Гълъбово определя  нов състав от 5 /пет/ члена на местната комисия по Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищноспестовни влогове, както следва:

Председател: инж. Пламен Ганчев Бараков – Зам. - кмет на Община Гълъбово, тел.0418/68911

Секретар: Кристина Георгиева Колева – Ст.експерт „УОбС” при Община Гълъбово, тел.0418/68945 и членове:

1. Евгения Иванова Вълчева – Гл.юрисконсулт при Община Гълъбово, тел.0418/68943

2. Съби Стоянов Стоянов – Началник - отдел ВО при Община Гълъбово, тел.0418/68964

3. Ивета Кръстева Далакманова – Ст.счетоводител при Община Гълъбово, тел.0418/68959

        В гласуването са участвали 16 общински съветника, от които петнадесет „За” и един „Въздържал се”.

        Съгласно чл.8, ал.2 от Закон за уреждане правата на граждан с многогодишни жилищноспестовни влогове в населени места по утвърден от Управителния съвет списък се създават местни комисии към общините от представители на общинските съвети и организациите, представляващи гражданите с жилищни нужди. Управителният съвет по предложение на общинските съвети утвърждава състава на местните комисии и техния мандат.

        Видно от текста на разпоредбата на чл.16, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове: „Местните комисии се състоят от пет до девет членове и в тях се включват представители на общинските съвети, общините и организациите (комитетите), представляващи гражданите с многогодишни жилищноспестовни влогове и доказани жилищни нужди.

        С Решение № 8/01.12.2015 г. Общински съвет Гълъбово определя участниците в Местната комисия, но без да включи в състава й представители на Общински съвет Гълъбово, както и на организациите (комитетите), представляващи гражданите с многогодишни жилищноспестовни влогове и доказани жилищни нужди, с което е нарушил горецитираната разпоредба на чл. 16, ал. 2 от ППЗУПГМЖВ.

        С оглед обстоятелството, че общинският съвет е формирал волята си в нарушение на материалния закон, считам че Решение № 8/01.12.2015 г. на Общински съвет Гълъбово е незаконосъобразно. 

        Поради изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, е върнато Решение 8/01.12.2015 г. на Общински съвет Гълъбово за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

Създадена: 2015-12-15 22:00:00
Променена: 2020-09-21 21:27:03