Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Раднево от Областния управител на област Стара Загора (609)

Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Раднево от Областния управител на област Стара Загора (609)

Със Заповед № АК-01-ЗД-43/06.02.2014 г. Областния управител връща Решение № 609/23.01.2014г. на Общински съвет Раднево, в частта относно точка 6.3, точка 9.2, тире 11, изречение 2, точка 10.1, изречение 1, точка 10.2 и точка 12
 

Мотиви:


 

   С цитираното решение Общински съвет Раднево, като орган на местно самоуправление, съгласно предоставените му правомощия с чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл. 39 от Закона за концесиите открива процедура за предоставяне на концесия за услуга върху недвижим имот, публична общинска собственост - Язовир ”Тополяне”, с площ от 27.946 дка, представляващ поземлен имот с № 000101 в землището на с. Тополяне, актуван с акт за общинска собственост №664/01.06.1998 г.
   В гласуването са участвали 18 общински съветника, от които „за” предложението са гласували дванадесет, „против” – нула, а шестима са се въздържали.
   Общинския съвет е орган на местно самоуправление и правомощията му са определени в чл.21 от ЗМСМА, като съгласно ал.1, т.8 на същия общинският съвет приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства.
   Една от формите за управление на общинско имущество е предоставянето на концесия, като органът за местното самоуправление самоуправление може да вземе единствено при спазване на нормативните / законови изисквания, уреждащи тази материя.
   В изпълнение на това си правомощие Общински съвет Раднево е взел и Решение № 609/23.01.2014г. за процедура за предоставяне на концесия на обект публична общинска собственост – язовир „Тополяне” с площ 27,946 дка, в землището на с. Тополяне, община Раднево.
   Съгласно чл. 21, ал. 1 и 3 от ЗК подготвителните действия за предоставяне на концесия включват изработване от органа по чл. 19, ал. 1 - 3 на обосновка на концесията, която се основава най-малко на правен, финансово-икономически, технически и екологичен анализ. Към обосновката се прилагат документите, определени с правилника за прилагане на закона, включително документи за резултата от съответната процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда. Предвид чл. 8, ал. 4 от Правилника за прилагане Закона за концесиите (ППЗК) техническият, екологичният, финансово-икономическият и правният анализ се изработват в съответствие с минимални изисквания. В проекта на решение се посочват изикванията към концесионера, като се съобразяват с разпоредбите на действащото законодателство.
   С писмо с вх. № АК – 01-168/18.12.2013 г. в Областна администрация Стара Загора на основание чл.103, т.2 от ЗК и чл.16, ал.2 от ППЗК е постъпило искане от Кмета на Община Раднево за съгласуване на проект на решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия на обект публична общинска собственост, предмет на настоящото решение.
   В чл. 103, т. 3 от ЗК органите по чл. 19 изпращат за становище преди внасянето им за разглеждане от концедента проектите на решения на общинския съвет за откриване на процедура за предоставяне на концесия, както и проектите на решения за техните изменения и/или допълнения - на областния управител, както и на министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи, министъра на околната среда и водите и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност” относно обстоятелствата по чл. 12, ал. 2.
   С писмо с изх. № АК- 01-168/30.12.2013 г. Заместник -областния управител на област Стара Загора, оправомощена съгласно Заповед № РД-ЗД-481/17.12.2013 г. на Областния управител и в изпълнение на правомощието на Областния управител по чл.104 от ЗК, съгласува така представения от Кмета на община Раднево проект на решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга по управление и поддържане на обект публична общинска собственост в законоустановения срок.
   Следва да се има предвид обстоятелството, че предложенията, посочени в т.6.3, т.9.2, тире 11, изречение 2, т.10.1, изречение 1, т.10.2, т.12, приети с Решение №609/23.01.2014 г. се различават от тези, залегнали в проекта за решение за откриване на процедурата по предоставяне на концесия, съгласувани с изх. №АК-01-168/ 30.12. 2013 в изпълнение на правомощието на Областния управител по чл.104 от ЗК.
   Съгласно разпоредбата на чл. 104 от ЗК, Областният управител упражнява контрол на решенията на общинския съвет за откриване на процедура за предоставяне на концесия, както и на решенията за техните изменения и/или допълнения.
В Областна администрация Стара Загора до настоящия момент не постъпвало искане за изменение на концесията за обект публична общинска собственост, предмет на Решение №609/23.01.2014 г.
   С оглед гореизложеното, считам че от така изразената воля на органа на местното самоуправление и обективирана в Решение № 609/23.01.2014 г., в частта му на т.6.3., т.9.2, тире 11, изречение 2, т.10.1 изречение 1, т.10.2, т.12 с оглед противоречието на същата с разпоредби от по – висок ранг, се явяват незаконосъобразни.
   Поради изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, е върнато Решение № 609/23.01.2014 г.в частта относно т.6.3., т.9.2, тире 11, изречение 2, т.10.1 изречение 1, т.10.2, т.12 на Общински съвет Раднево за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.
Създадена: 2014-02-04 22:00:00
Променена: 2020-09-21 21:32:13