Заповед № АП-07-ЗД-88/ 10.03.2015 г. за определяне на пожароопасен сезон в горските територии в област Стара Загора

Заповед № АП-07-ЗД-88/ 10.03.2015 г. за определяне на пожароопасен сезон в горските територии в област Стара Загора

 

З А П О В Е Д

№  АП-07-ЗД-88

Стара Загора 10.03.2015 г.

 

    На основание чл. 32, ал. 1, във връзка с чл.30, ал.1 от Закона за администрацията, чл.137, ал.1 от Закона за горите и предложение вх. № РР-58/06.03.2015 г. на Директора на Регионална дирекция по горите Стара Загора, както и за осигуряване на пожарната безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горските територии,

        НАРЕЖДАМ:   

  1. Определям за пожароопасен сезон в горските територии  в област Стара Загора периода от 10.03.2015 г. до 30.11.2015 г.
  2.  Съгласно чл.141 от Закона за горите /ЗГ/, органите по пожарна безопасност и защита на населението и регионалната дирекция по горите /РДГ/ самостоятелно или съвместно да осъществяват контрол по изпълнението на предвидените противопожарни мерки  и мероприятия в горските територии. Непосредственото организиране на борбата с горски пожари да се извършва от органите по пожарна безопасност и защита на  населението със съдействието на териториалните поделения /ТП/ на Югоизточното държавно предприятие /ЮИДП/ - държавните горски стопанства /ДГС/ и държавните ловни стопанства /ДЛС/, общините, собствениците и ползвателите на горски територии, както и лицата, извършващи  дейности в тях.
  3.  На основание чл.137, ал.3 от ЗГ се забранява паленето на огън и извършване на огневи работи на разстояние по-малко от 100 м от границите на горските територии.
  4. През този период  ТП ДГС / ДЛС, общините и собствениците на горски територии и лицата, на които са предоставени за управление горски територии в област Стара Загора да поддържат постоянна бдителност и готовност с цел недопускане на запалвания и пожари в горските територии.
  5. Специализираните високопроходими автомобили за първоначална атака и гасене на горски пожари, дислоцирани в ТП ДГС Мъглиж, ТП ДГС Стара Загора и ТП ДГС Чирпан да са в постоянна готовност през пожароопасен сезон 2015 г. и същите да се включат в дежурства по защита на горските територии  от пожари.
  6. Регионалната дирекция по горите Стара Загора да разработи регионалната програма по защита на горските територии от пожари и да осъществява контрол по изпълнението на годишните планове на ТП ДГС/ДЛС  и общините в област Стара  Загора.
  7. ТП ДГС/ДЛС и общините в област Стара Загора да предприемат мерки за изпълнението на предвидените в годишните планове мероприятия за защита на горските територии от пожари.
  8. За защита на горските територии от пожари да се организират денонощни дежурства по определен график в ТП ДГС/ДЛС и общините, който да се представя в РДГ Стара Загора за сведение.
  9. Да се спазва утвърдената схема за оповестяване на всички нива при възникване на пожар в горските територии.
  10. В срок от 24 часа след възникването на горски пожар, наличната за него информация да се въвежда в ТП ДГС/ДЛС и общините в област Стара Загора, съгласно утвърдения до момента ред в Интернет информационната система на Изпълнителната агенция по горите.

 

   Заповедта да се оповести публично на интернет страницата на Областна администрация Стара Загора.

   Настоящата заповед да се изпрати на Изпълнителната агенция по горите за оповестяване публично на интернет  страницата.

   Копие от настоящата заповед да се изпрати на РДГ Стара  Загора за сведение и изпълнение, която от своя страна да я сведе до знанието на Югоизточно държавно предприятие Сливен и Териториалните поделения ДГС/ДЛС в област Стара Загора; на РД ПБЗН Стара Загора за сведение и изпълнение, на кметовете на общини в област Стара Загора за сведение и изпълнение. 

   Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

   Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Маноил Манев – Заместник областен управител.

 

ИНЖ. ГЕОРГИ РАНОВ

Областен управител 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Създадена: 2015-03-09 22:00:00
Променена: 2020-07-13 19:49:32