Заповед №ДС-ЗД-114 от 17.06.2020 г. на Областния управител за откриване на процедура по провеждане на електронен търг за продажба на имот в с. Борилово, УПИ VIІобщ., кв.60

Заповед №ДС-ЗД-114 от 17.06.2020 г. на Областния управител за откриване на процедура по провеждане на електронен търг за продажба на имот в с. Борилово, УПИ VIІобщ., кв.60

З А П О В Е Д

№ ДС – ЗД – 114

гр. Стара Загора         17.06.2020 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 44, ал. 2 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 42, ал. 1, чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, Протокол №17 от 11.06.2018 г. от заседание на постоянната комисия, назначена със Заповед №ДС-ЗД-95/07.03.2017 г. на Областния управител, Протокол №12 от 11.06.2020 г. от заседание на постоянната комисия, назначена със Заповед №ДС-ЗД-82/10.04.2020 г. на Областния управител и Оценителски доклад №3112z от 05.06.2020 г., изготвен от „КОРЕКТ КОНСУЛТ” ООД, гр. Стара Загора, ЕИК 123624497, представлявано от управителя – инж. Димо Кирев Димов,

Н А Р Е Ж Д А М:

  1. Откривам процедура по провеждане на електронен търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ:

      Незастроен УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – УПИ VІІОБЩ., с площ 567 кв. м в кв. 60 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора, област Стара Загора, утвърден със Заповед №2529 от 16.12.1982 г., при съседи: изток – УПИ IІОБЩ., юг – улица, запад – УПИ ОБЩ., север – край на регулация (Скица №1126/01.06.2020 г.).

Имотът е актуван с АЧДС №7822/10.06.2013 г., утвърден от Областния управител, вписан в Служба по вписванията – Стара Загора с вх. рег. №5872 от 11.06.2013 г., том XVI, Акт №168, н. д. №3307, партида: 101101 и Акт №9893/12.06.2020 г. за поправка на АЧДС №7822/10.06.2013 г. на основание чл. 72, ал. 2 от ЗДС, вписан в Служба по вписванията – Стара Загора на 12.06.2019 г. с вх. рег. №4602, том ХІV, акт №30, н. д. 2128/2020 г., партида: 101101, R-4581. Данъчната оценка е: 1182,50 лв.

  1. Първоначална тръжна продажна цена за имота: 16 950 лв. (шестнадесет хиляди деветстотин и петдесет лева), без включен ДДС.
  2. Начин на плащане: Цената, достигната на търга, се заплаща чрез банков превод по начина и в срока, указани в заповедта и в проекта на договор.

Доставката е облагаема съгласно чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС.

  1. Стъпка на наддаване: 500 лв. (петстотин лева), без включен ДДС.
  2. Депозит за участие: 1000 лв. (хиляда лева), по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG33UNCR75273387349938, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛбанк” АД – UNCRBGSF. Внесеният депозит не се олихвява.
  3. Срокът на валидност на процедурата е: 3 (три) месеца, считано от датата на публикуване на заповедта на електронната платформа, поддържана от Агенцията за публичните предприятия и контрол, с възможност да бъде удължен еднократно в случаите и по реда на чл. 54а, ал. 4 от ППЗДС, когато първият кандидат се регистрира за участие в електронния търг през някой от последните 15 (петнадесет) работни дни от валидността на процедурата.
  4. Срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 (дванадесет) работни дни до 23:59 часа, считано от регистрацията за участие на първия кандидат. 
  5. Търгът ще се проведе на 15-ия работен ден, считано от регистрацията за участие на първия кандидат.
  6. Търгът ще се проведе от 11,00 часа българско време и е с продължителност от 1 (един) астрономически час.
  7. Оглед на имота, предмет на търга, може да бъде извършен всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа до изтичането на 12 (дванадесет) работни дни от регистрацията на първия кандидат за търга, отброени от електронната платформа, в който срок всяко лице може да се регистрира като кандидат в същия търг с подаването на изискуемите документи. Предварителна заявка за оглед в Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Стара Загора на телефон: (042) 613 256 – Катя Ганчева – Главен експерт РДС в Дирекция АКРРДС в Областна администрация Стара Загора.

9. Утвърждавам тръжна документация за провеждане на електронен търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, описан подробно в т. 1 от настоящата заповед.

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

За участие в електронния търг посетете следната интернет страница:

https://estate-sales.uslugi.io/upcoming-public/view/104

Създадена: 2020-06-18 12:41:59
Променена: 2020-08-05 13:27:39