ЗАПОВЕД №ДС-ЗД-136 от 02.12.2019 г. за одобряване плана на новообразуваните имоти за местности, находящи се в землищата на с. Овощник, с. Средногорово и с. Кънчево, община Казанлък

ЗАПОВЕД №ДС-ЗД-136 от 02.12.2019 г. за одобряване плана на новообразуваните имоти за местности, находящи се в землищата на с. Овощник, с. Средногорово и с. Кънчево, община Казанлък

ЗАПОВЕД №ДС-ЗД-136
от 02.12.2019 г
.


     На основание чл. 32, ал. 1 от Закон за администрацията, във връзка с §4к, ал. 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и чл. 28б, ал. 8 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделски земи одобрявам планове на новообразуваните имоти в М 1:1000, както и Регистри на новообразуваните имоти, неразделна част от плановете, за земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местности: „Старите лозя“, „Каракос“, „Адалъка”, находящи се в землището на с. Овощник, община Казанлък; местности: „Друма“, „Велкова ливада“, „Синята река“, „Кара Петково”, „Ковачев дол“, „Егреците“, „Стари лозя“, „Злата пътека“, „Иванчов дол“, „Сечен камък“, находящи се в землището на с. Средногорово, община Казанлък и местности „Мочура“ и „Гермелика“, находящи се в землището на с. Кънчево, община Казанлък“.
     На основание § 19, ал. 1 от ЗИД на АПК жалби срещу одобрените планове на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица чрез Областния управител на област Стара Загора пред Районен съд – гр. Казанлък, в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

 

Създадена: 2019-12-19 14:06:02
Променена: 2020-08-04 23:30:11