Заповед № ДС - ЗД – 143/ 18.04.2017 г. за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда, с обща площ 72.357 дка, намиращи се на територията на с. Полски Градец, община Раднево, област Стара Загора

Заповед № ДС - ЗД – 143/ 18.04.2017 г. за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда, с обща площ 72.357 дка, намиращи се на територията на с. Полски Градец, община Раднево, област Стара Загора

 

З А П О В Е Д

 

ДС-ЗД-143

 

Стара Загора     18.04.2017 г.

 

             На основание чл. 34а,  ал. 2 и чл. 34в, ал. 1 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и чл.63б от Закон за енергетиката и §1, т. 24б от Допълнителните разпоредби на Закон за енергетиката, съвместна Заповед №РД-02-14-264/ 30.03.2017 г. и №ЗМФ-293/ 28.03.2017 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и Министъра на финансите, както и писмо с вх. №ДС-165/04.04.2017 г. на Заместник - министъра на регионалното развитие и благоустройството.

 

НАРЕЖДАМ:

 

             ОТЧУЖДАВАМ имоти – частна собственост, за държавна нужда, с обща площ 72,357 дка, намиращи се на територията на с. Полски Градец, община Раднево, област Стара Загора, попадащи в границите на концесионен обект „Рудник „Трояново-1“ – обект 2“, който съставлява част от находище за подземни богатства – твърди горива, лигнитни въглища „Източномаришки въглищен басейн“, както следва:

№ по ред

Имот № по скица

Землище

Местност

Начин на
трайно
ползване

   Име на собственик на имота       

(тритe имена)
 

Площ  за очуждаване

/дка/

Стойност на паричното
обезщетение
/лева/

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

124031

 с. Полски  Градец

Кривия гьол

нива

 наследници на

 Петко Костов Велков

2,774

2 191,46

2.

124042

 с. Полски  Градец

Кривия гьол

нива

 Ламбри Бинев Михов

3,477

1 773,27

 3.

155006

 с. Полски  Градец

Кабите

нива

 наследници на

 Паско Желязков Паскалев

21,384

10 905,84

 4.

157001

 с. Полски  Градец

Кельов гроб

нива

 Мирослав Иванов Манов

 Бранимир Иванов Манов

10,128

5 165,28

 5.

160008

 с. Полски  Градец

Енина река

нива

 наследници на

 Иван Гинчев Жеков /Желев/

16,594

13 109,25

6.

160018

 с. Полски  Градец

Енина река

нива

 наследници на

 Жельо Георгиев Стойчев

18,000

9 180,00

ИМОТИ:

6

 

 

ОБЩО:

72,357

40 133,64

             Общият размер на паричното обезщетение за подлежащите на отчуждаване имоти - частна собственост е в размер  40 133,64 лв. (четиридесет хиляди сто и тридесет и три лева и шестдесет и четири стотинки). Сумата е определена въз основа на експертни оценки, изготвени от лицензиран оценител.

             „Мини Марица – изток“ ЕАД, гр. Раднево е енергийно предприятие – концесионер, което осъществява добив на твърди горива- въглища от находище „Източномаришки въглищен басейн“, разположен на територията на общините Раднево и Гълъбово. Добивът осъществен от дружеството възлиза на около 85% от добива на въглища в страната и около 92% от добиваните лигнитни въглища. Чрез преработката на иззетите от находището твърди горива се произвежда приблизително 45% от електроенергията в страната.

             Добивните дейности от находище „Източномаришки въглищен басейн“ се извършват в рудници „Трояново – 1“, „Трояново – север“ и „Трояново – 3“, които са утвърдени като стратегически обекти от значение за националната сигурност с Постановление на Министерския съвет № 181 от 20.07.2009г.

             Рудник „ Трояново – 1“ е част от находище „ Източномаришкото въглищен басейн“, попадащо на територията на община Раднево и община Гълъбово, област Стара Загора, за което е съставен Акт за изключителна държавна собственост № 559/20.07.1999г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройство.

             Със Заповед № РД -02-14-1359 от 28.06.2011 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството е одобрен и влязъл в сила специализиран подробен устройствен план за развитие на „Мини Марица – изток“ ЕАД, рудник „ Трояново – 1“, обект: 2 за части от землищата на с. Полски Градец и с. Овчарци, общ. Раднево.

             Отчуждителната процедура на посочените по-горе имоти – частна собственост, намиращи се на територията на община Раднево, област Стара Загора е с оглед осигуряване на нормалната и безпрепятствена дейност на Дружеството, тъй като е невъзможно минно-технологичния процес на откриване и добиване на въглища да „заобиколи или прескочи“ тези парцели и това неминуемо би довело до спиране на минните работи.

             Средствата, необходими за финансиране на процедурата по отчуждаване на имотите, предмет на настоящата заповед са осигурени от „Мини Марица - изток“ ЕАД, гр. Раднево.

             Сумата, необходима за изплащане на паричните обезщетения да бъде внесена по сметка IBAN BG33 UNCR 7527 3387 3499 38, BIC код UNCR BGSF при УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, филиал Стара Загора, на Областна администрация Стара Загора и ще се изплаща след влизане в сила на заповедта в случай, че в едномесечен срок от публикуване на съобщение от реда на чл.39, ал.6 от ЗДС, обезщетението не бъде изплатено по искане на правоимащите лица пред „Мини Марица - изток“ ЕАД, с приложени документи доказващи правото му на собственост.

             Заповедта да се съобщи на заинтересованите страни по реда на чл.61, ал.1 и ал.2 от АПК.

            Копие от същата да се изпрати до Кмета на община Раднево и Кмета на кметство с. Полски Градец, община Раднево, за поставянето й на определените места в сградата на общината съответно кметството, на чиято територия се намират имотите, предмет на отчуждаването по реда на чл.34в, ал.2 от ЗДС.

             В случай, че адресът на някое от заинтересованите лица не е известен или не е намерено на постоянния или настоящия му адрес, заповедта да му се съобщи по реда на чл.61, ал.3 от АПК  и чрез обнародване на обявление в „Държавен вестник“.

             Заповедта да се обяви на интернет страницата на Областна администрация Стара Загора и на община Раднево.

             Заповедта подлежи на обжалване чрез Областния управител на област Стара Загора пред Административен съд Стара Загора, в 14 – дневен срок от съобщаването й.

 

 

ПРОФ. ВЕСКА ШОШЕВА

Областен управител

Създадена: 2017-04-17 21:00:00
Променена: 2020-10-29 17:39:06