ЗАПОВЕД №ДС-ЗД-90 от 31.07.2019 г. за одобряване плана на новообразуваните имоти за местност "Глуханя"”, находяща се в землището на с. Люляк, община Стара Загора

ЗАПОВЕД №ДС-ЗД-90 от 31.07.2019 г. за одобряване плана на новообразуваните имоти за местност "Глуханя"”, находяща се в землището на с. Люляк, община Стара Загора

ЗАПОВЕД №ДС-ЗД-90

от 31.07.2019 г.

 

     На основание чл. 32, ал. 1 от Закон за администрацията, §4к, ал. 6 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и чл. 28б, ал. 8 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделски земи одобрявам плана на новообразуваните имоти в М 1:1000, както и Регистъра на новообразуваните имоти, неразделна част от плана, за земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местността „Глуханя”, находяща се в землището на с. Люляк, община Стара Загора.

    На основание § 19, ал. 1 от ЗИД на АПК жалби срещу одобреният план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица чрез Областния управител на област Стара Загора пред Районен съд – гр. Стара Загора, в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ бр. - 63/09.08.2019 г.

Създадена: 2019-08-09 08:34:52
Променена: 2020-08-05 15:41:18