Заповед №ДС-ЗД-92 от 24.04.2020 г. за откриване на електронен търг за продажба на ПИ 35167.501.202.1.8 по КККР на гр. Казанлък

Заповед №ДС-ЗД-92 от 24.04.2020 г. за откриване на електронен търг за продажба на ПИ 35167.501.202.1.8 по КККР на гр. Казанлък

З А П О В Е Д

 

№  ДС-ЗД-92

Стара Загора   24.04.2020 г.

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 49, ал. 1 от Закона за държавната собственост и чл. 42, ал. 1, чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, Протокол №20/26.07.2019 г. и Протокол №6/17.03.2020 г. от заседания на постоянната комисия, назначена със Заповед №ДС-ЗД-95/07.03.2017 г. на Областния управител, Протокол №8/15.04.2020 г. от заседание на постоянната комисия, назначена със Заповед №ДС-ЗД-82/10.04.2020 г. на Областния управител и Оценителски доклад (№3111ар) от 09.04.2020 г., изготвен от „КОРЕКТ КОНСУЛТ” ООД, гр. Стара Загора, ЕИК 123624497, представлявано от управителя – инж. Димо Кирев Димов,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

  1. Откривам процедура по провеждане на електронен търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.501.202.1.8 по КККР на гр.  Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, с адрес на имота: обл. Стара Загора, общ. Казанлък, гр. Казанлък, п. к. 6100, ул. „Витоша” №1, вх. „А”, ет. 3, ап. №8, с площ 64,74 кв. м, състоящ се от: две стаи, кухня и сервизни помещения, заедно с прилежащо избено помещение №3 с площ 3,99 кв. м, както и 2,12 % идеални части от общите части на сградата, конструкция – ЕПЖС, построен 1995 г., намиращ се в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.501.202, Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 35167.501.202.1.7, 35167.501.202.1.9, под обекта: 35167.501.202.1.5, над обекта: 35167.501.202.1.11 – Схема на СОС №15-275955-29.03.2020 г., издадена от СГКК – гр. Стара Загора.

Имотът е актуван с АЧДС №8760/28.02.2017 г., вписан в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – Казанлък с вх. рег. №1393, дв. вх. №1389/06.03.2017 г., Акт №111, том 5, н. д. №956. Данъчната оценка е: 21 799,90 лв.

  1. Първоначална тръжна продажна цена за имота: 30 360 лв. (тридесет хиляди триста и шестдесет лева), без включен ДДС.
  2. Начин на плащане: Цената, достигната на търга, се заплаща чрез банков превод по начина и в срока, указани в заповедта и в проекта на договор.

Доставката е освободена съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС, тъй като не е налице „нова сграда“ по смисъла на §1, т. 5 от ДР на ЗДДС.

  1. Стъпка на наддаване: 600 лв. (шестстотин лева), без включен ДДС.
  2. Депозит за участие: 1000 лв. (хиляда лева), по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG33UNCR75273387349938, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛбанк” АД – UNCRBGSF. Внесеният депозит не се олихвява.
  3. Срокът на валидност на процедурата е: 3 (три) месеца, считано от датата на публикуване на заповедта на електронната платформа, поддържана от Агенцията за публичните предприятия и контрол, с възможност да бъде удължен еднократно в случаите и по реда на чл. 54а, ал. 4 от ППЗДС, когато първият кандидат се регистрира за участие в електронния търг през някой от последните 15 (петнадесет) работни дни от валидността на процедурата.
  4. Срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 (дванадесет) работни дни до 23:59 часа, считано от регистрацията за участие на първия кандидат. 
  5. Търгът ще се проведе на 15-ия работен ден, считано от регистрацията за участие на първия кандидат.
  6. Търгът ще се проведе от 11,00 часа българско време и е с продължителност от 1 (един) астрономически час.
  7. Оглед на имота, предмет на търга, може да бъде извършен всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа до изтичането на 12 (дванадесет) работни дни от регистрацията на първия кандидат за търга, отброени от електронната платформа, в който срок всяко лице може да се регистрира като кандидат в същия търг с подаването на изискуемите документи. Предварителна заявка за оглед в дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Стара Загора на телефон: (042) 613 258 – Екатерина Димитрова – старши експерт РДС в дирекция АКРРДС в Областна администрация Стара Загора.

9. Утвърждавам тръжна документация за провеждане на електронен търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, описан подробно в т. 1 от настоящата заповед.

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

 

За участие в електронния търг посетете следната интернет страница: https://estate-sales.uslugi.io/upcoming-public/view/64

 

Създадена: 2020-04-28 13:11:53
Променена: 2020-07-16 00:23:39