Заповед за разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”

Заповед за разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”
З А П О В Е Д

№ ДС – ЗД - 105

Стара Загора 25.03.2014 г.
 
   На основание чл.124 а, ал.3, във връзка с чл.124б, ал.1 от ЗУТ, чл.150, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и заявление вх. № ДС-52/07.02.2014 г. и писмо вх. № ДС-52#8/17.03.2014 г. до Областен управител на област Стара Загора от Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”,
 
Р А З Р Е Ш А В А М:
 
   На Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Ген. Й. В. Гурко" № 6, БУЛСТАТ 131516795, представлявана от Красимир Симонски – Изпълнителен директор, да възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива в следния обхват:
   1. ПУП – Парцеларен план и специализирана план – схема за изграждане на „Оптични кабелни трасета с цел развитие на високоскоростен широколентов достъп в България, посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура – Южна България, Област Стара Загора в участъците: „Оптична кабелна линия Стара Загора – Павел баня и селищна мрежа на гр. Павел баня” и „Оптична кабелна линия Стара Загора – Братя Даскалови и селищна мрежа на с. Братя Даскалови”;
   2. Работен проект за строеж: „Оптични кабелни трасета с цел развитие на високоскоростен широколентов достъп в България, посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура – Южна България, Област Стара Загора в участъците: „Оптична кабелна линия Стара Загора – Павел баня и селищна мрежа на гр. Павел баня” и „Оптична кабелна линия Стара Загора – Братя Даскалови и селищна мрежа на с. Братя Даскалови”
   Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” е бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие”, Операция 2.2. „Информационна и комуникационна мрежа”, схема BG161PO001/2.2-01/2011 по проект „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”.
   Съгласно чл. 124 б, ал. 1 от ЗУТ с настоящото разрешение се одобрява заданието по чл. 125. В него е предвидено изграждане на нова инфраструктура между Областна администрация Стара Загора и общини Павел баня и Братя Даскалови като трасето ще премине през територията на общини Стара Загора, Мъглиж, Казанлък, Павел баня и Братя Даскалови.
   Приложени са: Адреси на точките за достъп; Схема на новото оптично кабелно трасе; Споразумение за сътрудничество с Община Павел баня; Споразумение за сътрудничество с Община Братя Даскалови; Писмено съгласие за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по реда на чл. 150 от ЗУТ, с изх. № 04-23-5#1/12.02.2014 г. от Кмет на община Братя Даскалови; Техническо задание; Писмо до Директор на РИОСВ Стара Загора с изх.№ 0094-903/14.03.2014 г. за уведомяване за инвестиционно намерение, съгласно чл.125, ал.7 от ЗУТ.
   Проектът да се изработи съгласно одобрените със заданието параметри от правоспособни технически лица, да отговаря на изискванията на Закона за устройство на територията, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Закона за електронните съобщения, Закона за опазване на околната среда, Закона за пътищата, както и други нормативни актове, касаещи изработката на комплексния проект.
   ПУП да бъде изработен и процедиран съобразно чл. 59, ал. 1 от ЗУТ и при спазване на действащата нормативна уредба. Да се изработи съобразно представеното задание и в съответствие с Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като неразделна част в него е регистъра на засегнатите от трасето имоти.
   Трасето да се съгласува с Министерството на културата при условията и по реда на Закона за културното наследство и с Регионална инспекция по околната среда и води за определяне на приложимите процедури по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. За частта от проектното трасе попадаща в земеделски територии да се представи решение за утвърждаване на трасе съгласно чл. 17, ал.1 от ЗОЗЗ.
   Възложителят да съгласува проекта за ПУП със заинтересуваните централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, с Общините, през чиято територия се преминава с оглед спазване на чл.71 и чл. 125, ал. 5 от ЗУТ и осигуряване на съгласуваност при полагане и изграждане на отделните подземни улични мрежи и съоръжения и отразяване разрешени строежи.
   Проектите на ПУП- Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, както и специализирана план – схема следва да бъдат внесени за разглеждане от Областен експертен съвет по устройство на територията на основание чл.128, ал.12, т. 1 от ЗУТ и одобрени по реда на чл.129, ал.3 от ЗУТ.
   Съгласно чл. 124 б, ал. 3 и ал.4 от ЗУТ настоящата Заповед се публикува на интернет страницата на областта и се изпраща на съответните общини за разгласяване по реда на ал. 2, същата не подлежи на оспорване.
 
ЖИВКА АЛАДЖОВА
Областен управител
Създадена: 2014-03-25 22:00:00
Променена: 2020-07-13 19:54:44