Проект № ЦА 12-22-7/ 31.05.2013г. с наименование "Чрез обучение към компетентност и ефективност"

 


 

Областна администрация Стара Загора е бенефициент по договор № ЦА 12-22-7/31.05.2013г – «Чрез обучение към компетентност и ефективност». Общата сума на проекта, финансиран безвъзмездно по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, е в размер на 37 347,00 лева. Продължителността на проекта е 12 месеца.
   Обща цел на Проекта е да се повиши капацитетът на държавната администрация на областно ниво чрез:
   1. Обучение на служителите от Областна администрация Стара Загора в сферата на компютърните технологии и системите за управление на качеството чрез придобиване на знания и умения за проектиране и използване на функционалните възможности на софтуерни продукти и аналитични способности за едновременното им прилагане с цел създаване на предпоставки за по-ефективна работа на служителите, както и надграждане в контекста на е-правителство и
   2. Придобиване на знания и умения, свързани с осъществяването на вътрешен одит за поддръжка и актуализация по стандарта за качество ISO 9001:2008
 

Основни дейности по Проекта:


 

   Дейност1: Оперативно управление и отчетност
   Дейност 2: Обучение по каталога на ИПА – курс „Електронни таблици с MS Excel /базов курс/ - ИТО-8
   Дейност 3: Обучение по каталога на ИПА – курс„Електронни таблици с MS Excel /напреднали/ - ИТО-9
   Дейност 4: Обучение по каталога на ИПА – курс „Обмен на данни между MS Excel и MS Word - ИТО-11
   Дейност 5: Обучение за вътрешни одитори по стандарта за качество ISO 9001:2008
   Дейност 6: Информация и публичност на дейностите по проекта
   Целева група са служители в Областна администрация Стара Загора. В Областна администрация Стара Загора работят 37 души по щатно разписание, като служителите с разпределени в две дирекции – обща и специализирана. Жените са 27, което представлява приблизително 73% от общата численост. В заложените в проекта обучения са включени 30 служители, което представлява 81% от числеността на администрацията. Укрепването на капацитета на целевата група ще гарантира създаването на професионална, отговорна и ориентирана към гражданите администрация с висок обществен престиж, способна ефективно да функционира в структурите на Европейския съюз.


 

Очаквани резултати:


 

   1. Обучени 30 служители за работа с електронни таблици и анализ на данни в MS Excel
   2. Обучени 30 служители за обработка на данни в таблици, потребителски формати и условно форматиране в MS Excel
   3. Обучени 30 служители за динамичен обмен на данни между MS Excel и MS Word
   4. Обучени 6 служители за вътрешни одитори във връзка с поддръжката на внедрената система за управление качество ISO 9001:2008
   5. Реализирани дейности по информация и публичност
   Дейностите по проекта предвиждат придобиване на компетенции, които ще бъдат устойчиви във времето, тъй като усвоените умения ще позволят надграждане чрез въвеждане на принципи на добро управление, както и ще бъдат реална предпоставка за изпълнението на стратегията за електронно правителство. Придобитите умения ще доведат до икономии на средства за разплащане с външни консултанти по стандарта за качество. Знанията ще допринесат за реално повишаване на компетентността и ефективността на администрацията, тъй като имат определена и ясно изразена практическа и приложима насоченост.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА (31.12.2013г.)


 
   Към 31 декември основни дейности по Проекта се изпълняват по график. Перманентна е дейността по оперативно управление и отчетност по Проекта. Верифицирани са разходи на 100%.

   Успешно приключи обучението на служителите по дейностите 2 и 3, а именно обучение по каталога на ИПА – курс „Електронни таблици с MS Excel /базов курс/ - ИТО-8 и обучение по каталога на ИПА – курс„Електронни таблици с MS Excel /напреднали/ - ИТО-9. Областна администрация Стара Загора разполага с 30 експерта успешно сертифицирани по гореописаните дейности. В началото на 2014 година се очаква реализирането на дейност 5 - Обучение за вътрешни одитори по стандарта за качество ISO 9001:2008, както и приключване на дейност 4 - Обучение по каталога на ИПА – курс „Обмен на данни между MS Excel и MS Word - ИТО-11.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА (31.03.2014г.)


 

Към 31 декември основни дейности по Проекта се изпълняват по график. Перманентна е дейността по оперативно управление и отчетност по Проекта. Верифицирани са разходи на 100%.

   Успешно приключи обучението на служителите по дейностите 2 и 3, а именно обучение по каталога на ИПА – курс „Електронни таблици с MS Excel /базов курс/ - ИТО-8 и обучение по каталога на ИПА – курс„Електронни таблици с MS Excel /напреднали/ - ИТО-9. Областна администрация Стара Загора разполага с 30 експерта успешно сертифицирани по гореописаните дейности. В началото на 2014 година се очаква реализирането на дейност 5 - Обучение за вътрешни одитори по стандарта за качество ISO 9001:2008, както и приключване на дейност 4 - Обучение по каталога на ИПА – курс „Обмен на данни между MS Excel и MS Word - ИТО-11.


ФИНАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТА


Областна администрация Стара Загора финализира дейностите по проект № ЦА 12-22-7/ 31.05.2013г. "Чрез обучение към компетентност и ефективност". Проектът се осъществи с безвъзмездна финансовата помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, и е в размер на 37 347,00 лева. Той стартира на 31 май 2013 година и продължителността му е 12 месеца. Всички дейности по проекта се изпълниха по график.
   На заключителна пресконференция на 20 май 2014 година, в Областна администрация Стара Загора бяха представени постигнатите и популяризирани резултати от изпълнението на дейностите по Проекта:

   * Обучени 30 служители по каталога на ИПА – курс „Електронни таблици с MS Excel /базов курс/ - ИТО 8. Получени 30 сертификата.
   * Обучени 30 служители по каталога на ИПА - курс„Електронни таблици с MS Excel /напреднали/ - ИТО 9. Получени 30 сертификата.
   * Обучени 30 служители по каталога на ИПА - курс „Обмен на данни между MS Excel и MS Word – ИТО 11”. Получени 30 сертификата.
   * Обучени 6 служители за вътрешни одитори във връзка с поддръжката на внедрената система за управление качество ISO 9001:2008. Получени 6 сертификата.
   * Реализирани са всички заложени дейности по информация и публичност.
 
   Обща цел на Проекта е да се повиши капацитетът на държавната администрация на областно ниво.
 
 
Проектът се осъществява с финансовата помощ на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд
Създадена: 2013-07-21 21:00:00
Променена: 2020-12-02 21:30:23