Проект за обмен на добри практики и развитие на технологии за използване на възобновяемите енергийни източници

Проект за обмен на добри практики и развитие на технологии за използване на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в Старозагорски регион „Европейско сътрудничество за европейски просперитет” с договор BG161PO001/4.2-01/2008/011, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 4. Местно развитие и сътрудничество, Операция 4.2. Междурегионално сътрудничество, Грантова схема BG161PO001/4.2-01/2008 „Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на добри практики”, изпълняван от Търговско-промишлена палата – Стара Загора в партньорство с Областна администрация – Стара Загора и администрацията на провинция Терни, Италия.


сайта на проекта:http://www.chambersz.com/res/
Създадена: 2009-10-26 22:00:00
Променена: 2020-12-02 21:16:27