Процедура по изплащане на обезщетение за отчужден имот с идентификатор 57323.124.61 по КККР на с. Полски Градец, за държавна нужда, за развитие на дейностите пред рудник „Трояново-1“ – обект 2“, съставляващ част от находище за подземни богатства – твърди горива, лигнитни въглища „Източномаришки въглищен басейн“, община Раднево и община Гълъбово, област Стара Загора, съгласно Заповед №ДС-ЗД-16 от 20.02.2023 г. на Областния управител на област Стара Загора

Процедура по изплащане на обезщетение за отчужден имот с идентификатор 57323.124.61 по КККР на с. Полски Градец, за държавна нужда, за развитие на дейностите пред рудник „Трояново-1“ – обект 2“, съставляващ част от находище за подземни богатства – твърди горива, лигнитни въглища „Източномаришки въглищен басейн“, община Раднево и община Гълъбово, област Стара Загора, съгласно Заповед №ДС-ЗД-16 от 20.02.2023 г. на Областния управител на област Стара Загора
Създадена: 30.06.2023 08:41
Обновена: 23.09.2023 13:39