Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени части от имоти, засягащи се от трасето на обект „Път I-5 „Летище Ст.Загора – АМ Тракия“ от км 236+323 до км 241+482.80 – напоителен канал, осъществяващ връзката между напоителни канали Р-3 и 12-Г-10

Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени части от имоти, засягащи се от трасето на обект „Път I-5 „Летище Ст.Загора – АМ Тракия“ от км 236+323 до км 241+482.80 – напоителен канал, осъществяващ връзката между напоителни канали Р-3 и 12-Г-10

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

Областният управител на Област Стара Загора на основание чл. 32, ал.1 от ЗДС, във връзка с чл.39 а от ЗДС открива процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени части от имоти, засягащи се от трасето на обект „Път I-5 „Летище Стара Загора – АМ Тракия“ от км 236+323 до км 241+482.80 – напоителен канал, осъществяващ връзката между напоителни канали Р-3 и 12-Г-10, намиращи се в землището на с.Загоре, на територията на област Стара Загора, съгласно Заповед №ДС-ЗД-476 от 03.12.2015 г. на Областния управител на област Стара Загора.


        Необходимите документи, които собствениците или техните правоприемници следва да представят при подаване на заявление в деловодството на Областна администрация:

 

  1. Заявление до Областния управител на област Стара Загора;
  2. Актуална скица на имота- оригинал;
  3. История на имота (в случай, че е образуван от друг имот), издадена от съответната общинска служба по земеделие;
  4. Документ за собственост:

-Копие от решение за възстановяване правото на собственост върху имота по плана за земеразделяне, съгласно чл.27 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, заверено от съответната общинска служба по земеделие;

-Копие от нотариален акт- нотариално заверено;

-Договор за делба, съдебно решение или друг.

  1. Актуално удостоверение за тежести върху имота- оригинал;
  2. Актуално удостоверение за наследници в случай, че имота е наследствен- оригинал;
  3. Нотариално заверен договор за делба на обезщетението (в случай на няколко собственика или наследника);
  4. Нотариално заверено пълномощно (в случай, че едно лице е упълномощено да получава обезщетението);
  5. Актуално удостоверение за банкова сметка, по която да бъде преведена сумата;
  6. Копие от лична карта на лицето, получаващо сумата;

Заявленията се подават в деловодството на Областна администрация - Стара Загора всеки работен ден от 09ч. до  17.30ч.

 

 

Приложение:

 

1. Заповед №ДС-ЗД-476 от 03.12.2015 г. на Областния управител на област Стара Загора;

2.Заявление – образец;

3.Договор за делба – образец;

4.Пълномощно – образец.

Създадена: 2016-04-14 21:00:00
Променена: 2020-08-05 23:15:34