Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти, засягащи се от изграждане на обект „Междусистемна газова връзка Гърция - България“ на територията на Република България

Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти, засягащи се от изграждане на обект „Междусистемна газова връзка Гърция -  България“ на територията на Република България

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Областният управител на Област Стара Загора на основание чл. 32, ал.1 от ЗДС, във връзка с чл.39 а от ЗДС открива процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени части от имоти – частна собственост, засягащи се от изграждане на обект „Междусистемна газова връзка  Гърция - България, намиращи се в землището на с. Загоре, общ. Стара Загора, област Стара Загора съгласно Решение на Министерски съвет № 1089 от 28 декември 2016 година.


        Необходимите документи, които собствениците или техните правоприемници следва да представят при подаване на заявление в деловодството на Областна администрация:

 

  1. Заявление до Областния управител на област Стара Загора – по образец;
  2. Актуална скица на имота- оригинал;
  3. История на имота (в случай, че е образуван от друг имот), издадена от съответната общинска служба по земеделие;
  4. Документ за собственост:

-Копие от решение за възстановяване правото на собственост върху имота по плана за земеразделяне, съгласно чл.27 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, заверено от съответната общинска служба по земеделие;

-Копие от нотариален акт- нотариално заверено;

-Договор за делба, съдебно решение или друг.

  1. Актуално удостоверение за тежести върху имота- оригинал;
  2. Актуално удостоверение за наследници в случай, че имота е наследствен- оригинал;
  3. Нотариално заверен договор за делба на обезщетението (в случай на няколко собственика или наследника);
  4. Нотариално заверено пълномощно (в случай, че едно лице е упълномощено да получава обезщетението);
  5. Актуално удостоверение за банкова сметка, по която да бъде преведена сумата;

        10.  Копие от лична карта на лицето, получаващо сумата;

Заявленията се подават в деловодството на Областна администрация - Стара Загора всеки работен ден от 09 ч. до 17.30 ч.

 

 

Приложение:


 1.Решение на Министерски съвет № 1089 от 28 декември 2016 година

2 .Списък на отчуждените имоти в землището на с. Загоре, общ. Стара Загора;

3. Заявление – образец;

4. Договор за делба – образец;

5. Пълномощно – образец.

Създадена: 2017-09-18 13:28:36
Променена: 2020-08-05 23:14:52