Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти, засягащи се от трасето на обект АМ „МАРИЦА”

Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти, засягащи се от трасето на обект АМ „МАРИЦА”

Областният управител на област Стара Загора на основание чл. 32, ал.1 от ЗДС, във връзка с чл. 39 а от ЗДС открива процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти за държавна нужда за изграждане на обект „АМ „Марица“ от км 5+000 до км 71+011.31 – изместване на линейна техническа инфраструктура и селскостопански пътища, напоителни канали, електропроводи 20 kV, газопроводи, водопроводи, т.т. кабели, тръбопроводи, корекции на реки, дюкери, съоръжения към селскостопански пътища, жп линии и пътен възел „Тополовград“, находящи се на територията на област Стара Загора – община Чирпан с Решение №427/29.05.2012 г. на Министерски съвет (обнародвано в ДВ бр. 42/05.06.2012 г.).
Необходимите документи, които собствениците или техните правоприемници следва да представят са:
   1. Заявление до Областния управител – по образец;
   2. Документ за собственост:
   • Решение по чл. 27 от Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за възстановяване правото на собственост върху имота по плана за земеразделяне, заверено от съответната общинска служба по земеделие;
   • Нотариален акт, протокол за делба или друг – нотариално заверен;
   3. Оригинална актуална скица на имота;
   4. История на имота в случай, че имотът е претърпял промяна;
   5. Оригинал на актуално удостоверение за липса на тежести върху имота;
   6. Оригинал от удостоверение за наследници в случай, че имотът е наследствен;
   7. Нотариално заверен договор за делба на обезщетението или нотариално заверено пълномощно, в случай на съсобственост върху имота.
   8. Актуално удостоверение за банкова сметка, по която да бъде преведена сумата;
   9. Копие от лична карта на лицето, което ще получи обезщетението.
   Заявленията се подават в деловодството на Областна администрация Стара Загора всеки работен ден.

 


 

Автомагистрала "Марица" Оризово - Капитан Андреево, участък Оризово - Харманли от км 5+000 до км 71+011.31

 

Областният управител на област Стара Загора на основание чл. 32, ал.1 от ЗДС, във връзка с чл. 39 а от ЗДС открива процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти и части от имоти - частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект "Автомагистрала "Марица" Оризово - Капитан Андреево, участък Оризово - Харманли от км 5+000 до км 71+011.31 - изместване на Път II-66 Чирпан - Стара Загора, надлез над АМ "Марица" при км 5+028 и реконструкция на въздушни електропроводни линии високо напрежение и газопроводи" на територията на областите Пловдив, Стара Загора и Хасково с Решение №950/16.11.2012 г. на Министерски съвет (обнародвано в ДВ бр. 92/23.11.2012 г.).
   Необходимите документи, които собствениците или техните правоприемници следва да представят са:
   1. Заявление до Областния управител – по образец;
   2. Документ за собственост:
   • Решение по чл. 27 от Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за възстановяване правото на собственост върху имота по плана за земеразделяне, заверено от съответната общинска служба по земеделие;
   • Нотариален акт, протокол за делба или друг – нотариално заверен;
   3. Оригинална актуална скица на имота;
   4. История на имота в случай, че имотът е претърпял промяна;
   5. Оригинал на актуално удостоверение за липса на тежести върху имота;
   6. Оригинал от удостоверение за наследници в случай, че имотът е наследствен;
   7. Нотариално заверен договор за делба на обезщетението или нотариално заверено пълномощно, в случай на съсобственост върху имота.
   8. Актуално удостоверение за банкова сметка, по която да бъде преведена сумата;
   9. Копие от лична карта на лицето, което ще получи обезщетението.
   Заявленията се подават в деловодството на Областна администрация Стара Загора всеки работен ден.

 


 

Aвтомагистрала "Марица" Оризово - Капитан Андреево", участъка „Оризово -Харманли" от км 5+000 до км 71+011.31

 

Министърът на регионалното развитие, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Автомагистрала "Марица" Оризово - Капитан Андреево", участъка „Оризово -Харманли" от км 5+000 до км 71+011.31, подобект: Селскостопански пътища и напоителни полета" с  Решение на МС №648/08.09.2014г.
   Засегнатите имоти - частна собственост се намират в землищата на с. Зетьово и гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора; с. Крушево, с. Градина и с. Добри дол, община Първомай, област Пловдив; с. Ябълково, с. Крепост, с. Воден и с. Добрич, община Димитровград, област Хасково; с. Узунджово и с. Александрово, община Хасково, област Хасково.
   Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура".

   Необходимите документи, които собствениците или техните правоприемници следва да представят са:
   1. Заявление до Областния управител – по образец;
   2. Документ за собственост:
  • Решение по чл. 27 от Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за възстановяване правото на собственост върху имота по плана за земеразделяне, заверено от съответната общинска служба по земеделие;
   • Нотариален акт, протокол за делба или друг – нотариално заверен;
   3. Оригинална актуална скица на имота;
   4. История на имота в случай, че имотът е претърпял промяна;
   5. Оригинал на актуално удостоверение за липса на тежести върху имота;
   6. Оригинал от удостоверение за наследници в случай, че имотът е наследствен;
   7. Нотариално заверен договор за делба на обезщетението или нотариално заверено пълномощно, в случай на съсобственост върху имота.
   8. Актуално удостоверение за банкова сметка, по която да бъде преведена сумата;
   9. Копие от лична карта на лицето, което ще получи обезщетението.
   Заявленията се подават в деловодството на Областна администрация Стара Загора всеки работен ден.

 

Заявленията се подават в деловодството на Областна администрация - Стара Загора

всеки работен ден от 09ч. до  17.30ч.

 

 

   Приложение:

 

  1.Решение на МС №648/08.09.2014г.

  2.Обявление

  3.Списък

  4.Заявление – образец;

  5.Договор за делба – образец;

  6.Пълномощно – образец.

 

 

 
Създадена: 2010-07-09 21:00:00
Променена: 2020-08-05 22:45:15