Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти, засягащи се от трасето на обект АМ „ТРАКИЯ”

Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти, засягащи се от трасето на обект АМ „ТРАКИЯ”
ОБЯВЛЕНИЕ

 

   Областният управител на Област Стара Загора на основание чл. 32, ал.1 от ЗДС, във връзка с чл.39 а от ЗДС открива процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти, засягащи се от трасето на обект АМ „ТРАКИЯ”:

   1. ЛОТ 2 ОРИЗОВО – БУРГАС УЧАСТЪК "СТАРА ЗАГОРА - НОВА ЗАГОРА" ОТ КМ 210 + 100 ДО КМ 241 + 900 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА съгласно Решение на Министерски съвет № 610 от 04.07.2005 г. Обн. ДВ. бр.57 от 12 Юли 2005г., попр. ДВ. бр.68 от 19 Август 2005г., попр. ДВ. бр.74 от 13 Септември 2005г. ;
   2. ОРИЗОВО – БУРГАС ЛОТ 2, УЧАСТЪК "СТАРА ЗАГОРА - НОВА ЗАГОРА",ОТ КМ 210+100 ДО КМ 241+ 900, НАМИРАЩИ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ПШЕНИЧЕВО, ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА, съгласно Решение на Министерски съвет № 875 от 14.11.2005 г. Обн. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г.;
   3. ОРИЗОВО – БУРГАС ЛОТ 1, УЧАСТЪК “ОРИЗОВО - ЧИРПАН” ОТ КМ 171+360 ДО КМ 186+700, УЧАСТЪК „ЧИРПАН – СТАРА ЗАГОРА” ОТ КМ. 186+700 ДО КМ. 210+100 И ВАРИНАТ „КАЛОЯНОВЕЦ” ОТ КМ. 0+006 ДО КМ. 1+246,59 съгласно Решение на Министерски съвет № 1010 от 21.12.2004 г. Обн. ДВ. бр.114 от 29 Декември 2004г., попр. ДВ. бр.16 от 18 Февруари 2005г., попр. ДВ. бр.34 от 19 Април 2005г.

   Назначена със заповед №709/02.12.2009г. на Областния управител на Област Стара Загора комисия изготви списък с необходимите документи, които собствениците или техните правоприемници да представят при подаване на заявление в деловодството на Областна администрация:


 

1. Заявление до Областния управител на област Стара Загора – по образец;
2. Решение по чл.27 от Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за възстановяване правото на собственост върху имота по плана за земеразделяне, заверено от съответната общинска служба по земеделие;
3. Нотариален акт в случай за извършена делба – нотариално заверен /в случай на извършена делба/;
4. Оригинална скица на имота;
5. История на имота в случай, че имотът е претърпял промяна;
6. Оригинал на удостоверение за липса на тежести върху имота;
7. Оригинал от удостоверение за наследници в случай, че имотът е наследствен;
8. Нотариално заверен договор за делба на обезщетението - по образец;
9. Нотариално заверено пълномощно – по образец;
10. Актуално удостоверение от банка за банкова сметка, по която да бъде преведена сумата;
11. Копие от лична карта.


 

   Заявленията се подават в деловодството на Областна администрация - Стара Загора всеки работен ден от 09ч. до  17.30ч.


 

Приложение:

   1. Списък на отчуждените имоти съгласно Решение на Министерски съвет № 610 от 04.07.2005 г., Решение на Министерски съвет № 875 от 14.11.2005 г., Решение на Министерски съвет № 1010 от 21.12.2004 г.:
   2. Списък на необходимите документи;
   3. Заявление – образец;
   4. Договор за делба – образец;
   5. Пълномощно – образец.
 

 

Изплащане на обезщетения - участък "Оризово-Харманли"

 

ОБЯВА
 
   Областният управител на Област Стара Загора на основание чл. 32, ал.1 от ЗДС, във връзка с чл.39 а от ЗДС открива процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти, засягащи се от трасето на обект АМ „МАРИЦА ”- участък "Оризово - Харманли" от км 5+100 до км 72+960 (с. Зетьово с ЕКАТТЕ 30819 и с. Златна ливада с ЕКАТТЕ 31070) с Решение №779/30.11.2007г. на Министерски съвет ( обнародвано в ДВ бр.104/11.12.2007 г.).
   Назначена със заповед №135-В/15.02.2010г. на Областния управител на Област Стара Загора комисия изготви списък с необходимите документи, които собствениците или техните правоприемници да представят при подаване на заявление в деловодството на Областна администрация:


   1. Заявление до Областния управител на област Стара Загора – по образец;
   2. Решение по чл.27 от Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за възстановяване правото на собственост върху имота по плана за земеразделяне, заверено от съответната общинска служба по земеделие;
   3. Нотариален акт в случай за извършена делба – нотариално заверен /в случай на извършена делба/;
   4. Оригинална скица на имота;
   5. История на имота в случай, че имотът е претърпял промяна;
   6. Оригинал на удостоверение за липса на тежести върху имота;
   7. Оригинал от удостоверение за наследници в случай, че имотът е наследствен;
   8. Нотариално заверен договор за делба на обезщетението - по образец;
   9. Нотариално заверено пълномощно – по образец;
   10. Актуално удостоверение от банка за банкова сметка, по която да бъде преведена сумата;
   11. Копие от лична карта.
 
   Заявленията се подават в деловодството на Областна администрация - Стара Загора всеки работен ден от 09ч. до  17.30ч.   Приложение:

   1. Списък на отчуждените имоти съгласно Решение на Министерски съвет №779/30.11.2007 г. ( обнародвано в ДВ бр.104/11.12.2007 г.);
   2. Списък на необходимите документи;
   - Заявление – образец;
   - Договор за делба – образец;
   - Пълномощно – образец

 


 

ОРИЗОВО – БУРГАС ЛОТ 2, УЧАСТЪК “СТАРА ЗАГОРА – НОВА ЗАГОРА” ОТ КМ 210+100 ДО КМ 241+900

 

Областният управител на Област Стара Загора на основание чл. 32, ал. 1 от ЗДС, във връзка с чл. 39 а от ЗДС открива процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти, засягащи се от трасето на обект АМ „ТРАКИЯ”, а именно:
   1. ОРИЗОВО – БУРГАС ЛОТ 2, УЧАСТЪК “СТАРА ЗАГОРА – НОВА ЗАГОРА” ОТ КМ 210+100 ДО КМ 241+900, съгласно Решение на Министерски съвет №1008 от 30.12.2009 г.( обнародвано в ДВ бр.4 от 2010 г.)
   Назначена със заповеди №РД-09-379/11.05.2010г. и №РД-09-508/02.07.2010г. на Областния управител на Област Стара Загора комисия изготви списък с необходимите документи, които собствениците или техните правоприемници да представят при подаване на заявление в деловодството на Областна администрация:
   1. Заявление до Областния управител на област Стара Загора – по образец;
   2. Решение по чл. 27 от Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за възстановяване правото на собственост върху имота по плана за земеразделяне, заверено от съответната общинска служба по земеделие;
   3. Нотариален акт – нотариално заверен /в случай на извършена делба/;
   4. Оригинална скица на имота;
   5. История на имота в случай, че имотът е претърпял промяна;
   6. Оригинал на удостоверение за липса на тежести върху имота;
   7. Оригинал от удостоверение за наследници в случай, че имотът е наследствен;
   8. Нотариално заверен договор за делба на обезщетението - по образец;
   9. Нотариално заверено пълномощно – по образец;
   10. Актуално удостоверение от банка за банкова сметка, по която да бъде преведена сумата;
   11. Копие от лична карта.”
 

      Заявленията се подават в деловодството на Областна администрация - Стара Загора всеки работен ден от 09ч. до  17.30ч.


   Списък на отчуждените имоти

 


 

Автомагистрала "ТРАКИЯ" ЛОТ 2 Стара Загора - Нова Загора от км 210+100 до км 241+900

 

Областният управител на Област Стара Загора на основание чл. 39а от ЗДС открива процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти, засягащи се от трасето на Автомагистрала ТРАКИЯ, а именно:
   С Решение №787/01.11.2010г. на Министерски съвет на Република България (обн. ДВ бр. 88 от 09.11.2010г.) са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изместване на линейни мрежи от електроснабдяването, далекосъобщенията и водоснабдяването на "Автомагистрала "ТРАКИЯ" ЛОТ 2 Стара Загора - Нова Загора от км 210+100 до км 241+900" на територията на област Стара Загора и област Сливен.
   С Решение №789/01.11.2010г. на Министерски съвет на Република България (обн. ДВ бр. 88 от 09.11.2010г.) са отчуждени части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на "Автомагистрала "Тракия", участък Стара Загора – Нова Загора лот 2 от км 210+100 до км 241+900 – напоителни и отводнителни канали и реконструкция на газопроводи на територията на област Стара Загора и област Сливен.
   Необходимите документи, които собствениците или техните правоприемници трябва да представят при подаване на заявление в деловодството на Областна администрация са:
   1. Заявление до Областния управител на област Стара Загора – по образец;
   2. Решение по чл. 27 от Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за възстановяване правото на собственост върху имота по плана за земеразделяне, заверено от съответната общинска служба по земеделие;
   3. Нотариален акт – нотариално заверен;
   4. Оригинална актуална скица на имота;
   5. История на имота в случай, че имотът е претърпял промяна;
   6. Оригинал на удостоверение за липса на тежести върху имота;
   7. Оригинал от удостоверение за наследници в случай, че имотът е наследствен;
   8. Нотариално заверен договор за делба на обезщетението;
   9. Нотариално заверено пълномощно;
   10. Актуално удостоверение от банка за банкова сметка, по която да бъде преведена сумата;
   11. Копие от лична карта.
 

    Заявленията се подават в деловодството на Областна администрация - Стара Загора всеки работен ден от 09ч. до  17.30ч.
Създадена: 2009-12-28 22:00:00
Променена: 2020-08-05 23:11:11