Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти, засягащи се от трасето на обект „Път I-5 Летище „Стара Загора“-АМ „Тракия“ от км 236+323 до км 241+203.53“

Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти, засягащи се от трасето на обект „Път I-5 Летище „Стара Загора“-АМ „Тракия“ от км 236+323 до км 241+203.53“

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

  Областният управител на Област Стара Загора на основание чл. 32, ал.1 от ЗДС, във връзка с чл.39 а от ЗДС открива процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти, засягащи се от трасето на обект „Път I-5 Летище „Стара Загора“-АМ „Тракия“ от км 236+323 до км 241+203.53, намиращи се в землището на с.Маджерито и с.Загоре, на територията на област Стара Загора, съгласно Решение на Министерски съвет № 54 от 03.02.2014г.


        Необходимите документи, които собствениците или техните правоприемници следва да представят при подаване на заявление в деловодството на Областна администрация:

 

  1. Заявление до Областния управител на област Стара Загора – по образец;
  2. Актуална скица на имота- оригинал;
  3. История на имота (в случай, че е образуван от друг имот), издадена от съответната общинска служба по земеделие;
  4. Документ за собственост:

-Копие от решение за възстановяване правото на собственост върху имота по плана за земеразделяне, съгласно чл.27 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, заверено от съответната общинска служба по земеделие;

-Копие от нотариален акт- нотариално заверено;

-Договор за делба, съдебно решение или друг.

  1. Актуално удостоверение за тежести върху имота- оригинал;
  2. Актуално удостоверение за наследници в случай, че имота е наследствен- оригинал;
  3. Нотариално заверен договор за делба на обезщетението (в случай на няколко собственика или наследника);
  4. Нотариално заверено пълномощно (в случай, че едно лице е упълномощено да получава обезщетението);
  5. Актуално удостоверение за банкова сметка, по която да бъде преведена сумата;
  6. Копие от лична карта на лицето, получаващо сумата;

 

 

 

Заявленията се подават в деловодството на Областна администрация - Стара Загора всеки работен ден от 09ч. до  17.30ч.

 

 

Приложение:


 1.Решение на Министерски съвет № 54 от 03.02.2014г.;

2.Списък на отчуждените имоти в землището на с.Маджерито, общ. Стара Загора;

3.Списък на отчуждените имоти в землището на с.Загоре, общ. Стара Загора;

4.Заявление – образец;

5.Договор за делба – образец;

6.Пълномощно – образец.

 

Създадена: 2015-05-28 21:00:00
Променена: 2020-08-05 23:21:31