Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти, засягащи се от трасето на обект „Път I-5 Летище „Стара Загора“-АМ „Тракия“ от км 236+323 до км 241+203.53“ по Решения на ВАС:

Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти, засягащи се от трасето на обект „Път I-5 Летище „Стара Загора“-АМ „Тракия“ от км 236+323 до км 241+203.53“ по Решения на ВАС:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

Във връзка с влезли в сила решения, постановени от Върховен административен съд  Областният управител на Област Стара Загора започва изплащане на обезщетения за отчуждени имоти, засягащи се от трасето на обект „Път I-5 Летище „Стара Загора“-АМ „Тракия“ от км 236+323 до км 241+203.53, намиращи се в землището на с.Загоре, на територията на област Стара Загора, определени в  Решение на Министерски съвет № 54 от 03.02.2014г. в едно с увеличенията, определени в Решения на ВАС, а именно:

 

 • Решение № 8743/ 15.07.2015 г. по адм. дело № 9097/2014 г.;
 • Решение № 4423/ 22.04.2015 г. по адм. дело № 9045/2014 г.;
 • Решение № 3991/ 08.04.2015 г. по адм. дело № 8954/2014 г.;
 • Решение № 7616 / 23.06.2015 г. по адм. дело № 8952/2014 г.;
 • Решение № 3708/ 02.04.2015 г. по адм. дело № 8953/2014 г.;
 • Решение № 7123/ 15.06.2015 г. по адм. дело № 9044/2014 г.;
 • Решение № 7517/ 22.06.2015 г. по адм. дело № 9570/2014 г.;
 • Решение № 5172/ 11.05.2015 г. по адм. дело № 9098/2014 г.;
 • Решение № 2999/18.03.2015 г. по адм. дело № 13061/2014 г.;
 • Решение № 3413/26.03.2015 г. по адм. дело № 9253/2014 г.


        Необходимите документи, които собствениците или техните правоприемници следва да представят при подаване на заявление в деловодството на Областна администрация:

 

 1. Заявление до Областния управител на област Стара Загора – по образец;
 2. Актуална скица на имота- оригинал;
 3. История на имота (в случай, че е образуван от друг имот), издадена от съответната общинска служба по земеделие;
 4. Документ за собственост:

-Копие от решение за възстановяване правото на собственост върху имота по плана за земеразделяне, съгласно чл.27 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, заверено от съответната общинска служба по земеделие;

-Копие от нотариален акт- нотариално заверено;

-Договор за делба, съдебно решение или друг.

 1. Актуално удостоверение за тежести върху имота- оригинал;
 2. Актуално удостоверение за наследници в случай, че имота е наследствен- оригинал;
 3. Нотариално заверен договор за делба на обезщетението (в случай на няколко собственика или наследника);
 4. Нотариално заверено пълномощно (в случай, че едно лице е упълномощено да получава обезщетението);
 5. Актуално удостоверение за банкова сметка, по която да бъде преведена сумата;
 6. Копие от лична карта на лицето, получаващо сумата;

 

Заявленията се подават в деловодството на Областна администрация - Стара Загора всеки работен ден от 09ч. до  17.30ч.

 

 

Приложение:


 1.Решение на Министерски съвет № 54 от 03.02.2014 г.;

2.Приложение 1 справка по съдебните дела срещу РМС №54 от 03.02.2014 г.;

3.Заявление – образец;

4.Договор за делба – образец;

5.Пълномощно – образец.

Създадена: 2016-04-14 21:00:00
Променена: 2020-08-05 23:13:58