Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти, засягащи се от трасето на обект „Път III-5004 „ Обход на град Габрово“.

Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти, засягащи се от трасето на обект „Път III-5004 „ Обход на град Габрово“.

Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти, засягащи се от трасето на обект „Път III-5004  „ Обход на град Габрово“.  

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

Областният управител на Област Стара Загора на основание чл. 32, ал.1 от ЗДС, във връзка с чл.39 а от ЗДС открива процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти, засягащи се от трасето на обект „Път III-5004  „ Обход на град Габрово“, намиращи се в землището на гр. Шипка, община Казанлък,  област Стара Загора,  съгласно Решение на Министерски съвет № 30 от 19.01.2015г.


        Необходимите документи, които собствениците или техните правоприемници следва да представят при подаване на заявление в деловодството на Областна администрация:

 

 1. Заявление до Областния управител на област Стара Загора – по образец;
 2. Актуална скица на имота- оригинал;
 3. История на имота (в случай, че е образуван от друг имот), издадена от съответната общинска служба по земеделие;
 4. Документ за собственост:

-Копие от решение за възстановяване правото на собственост върху имота по плана за земеразделяне, съгласно чл.27 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, заверено от съответната общинска служба по земеделие;

-Копие от нотариален акт- нотариално заверено;

-Договор за делба, съдебно решение или друг.

 1. Актуално удостоверение за тежести върху имота- оригинал;
 2. Актуално удостоверение за наследници в случай, че имота е наследствен- оригинал;
 3. Нотариално заверен договор за делба на обезщетението (в случай на няколко собственика или наследника);
 4. Нотариално заверено пълномощно (в случай, че едно лице е упълномощено да получава обезщетението);
 5. Актуално удостоверение за банкова сметка, по която да бъде преведена сумата;
 6. Копие от лична карта на лицето, получаващо сумата;

 

 

 

Заявленията се подават в деловодството на Областна администрация - Стара Загора всеки работен ден от 09ч. до  17.30ч.

 

 

 

Приложение:


 1.Решение на Министерски съвет № 30 от 19.01.2015г.;

2.Списък на отчуждените имоти в землището на гр. Шипка, общ. Казанлък;

3.Заявление – образец;

4.Договор за делба – образец;

5.Пълномощно – образец.

Създадена: 2015-05-04 21:00:00
Променена: 2020-08-05 22:51:26