Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени на ПИ № 012015 и ПИ № 016001, попадащи в границите на рудник „Трояново − 3“, който съставлява част от находище „Източномаришки въглищен басейн“.

Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени на ПИ № 012015 и ПИ № 016001, попадащи в границите на  рудник „Трояново − 3“, който съставлява част от находище „Източномаришки въглищен басейн“.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

Областният управител на Област Стара Загора на основание чл. 32, ал.1 от ЗДС, във връзка с чл.39 а от ЗДС открива процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти, попадащи в границите на  рудник „Трояново − 3“, който съставлява част от находище „Източномаришки въглищен басейн“, намиращи се в землището на село Мъдрец, община Гълъбово, област Стара Загора, съгласно Заповед №ДС-ЗД-59 от 18.02.2016 г. на Областния управител на област Стара Загора.


        Необходимите документи, които собствениците или техните правоприемници следва да представят при подаване на заявление в деловодството на Областна администрация:

                 1. Заявление до Областния управител на област Стара Загора- по образец;

                 2. Актуална скица на имота- оригинал;;

                 3. Документ за собственост;

                 4. Актуална скица на имота- оригинал;

-Копие от решение за възстановяване правото на собственост върху имота по плана за земеразделяне, съгласно чл.27 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, заверено от съответната общинска служба по земеделие;

-Копие от нотариален акт- нотариално заверено;

-Договор за делба, съдебно решение или друг.

                 5. Актуално удостоверение за тежести върху имота- оригинал;

                 6. Актуално удостоверение за наследници в случай, че имота е наследствен- оригинал;

                 7. Нотариално заверен договор за делба на обезщетението (в случай на няколко собственика или наследника);

                 8. Нотариално заверено пълномощно (в случай, че едно лице е упълномощено да получава обезщетението);

                 9. Актуално удостоверение за банкова сметка, по която да бъде преведена сумата;

                10.Копие от лична карта на лицето, получаващо сумата.

Заявленията се подават в деловодството на Областна администрация - Стара Загора всеки работен ден от 09ч. до  17.30ч.

                  Приложение:  

 

                  1.Заповед №ДС-ЗД-59 от 18.02.2016 г. на Областния управител на област Стара Загора;

                  2.Заявление – образец;

                  3.Договор за делба – образец;

                  4.Пълномощно – образец.

 

Създадена: 2016-10-02 21:00:00
Променена: 2020-08-05 23:06:54