Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени ПИ № 010019 и ПИ № 010044, попадащи в границите на рудник „Трояново − 3“, който съставлява част от находище „Източномаришки въглищен басейн“.

Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени ПИ № 010019 и ПИ № 010044, попадащи в границите на  рудник „Трояново − 3“, който съставлява част от находище „Източномаришки въглищен басейн“.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

Областният управител на Област Стара Загора на основание чл. 32, ал.1 от ЗДС, във връзка с чл.39 а от ЗДС открива процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти, попадащи в границите на  рудник „Трояново − 3“, който съставлява част от находище „Източномаришки въглищен басейн“, намиращи се в землището на село Мъдрец, община Гълъбово, област Стара Загора, във връзка Заповед №ДС-ЗД-59 от 18.02.2016 г. на Областния управител на област Стара Загора, изменена с влязло в сила решение № 178/ 21.06.2016 г. и решение № 218/ 24.08.2016 г. на Административен съд – Стара Загора.


        Необходимите документи, които собствениците или техните правоприемници следва да представят при подаване на заявление в деловодството на Областна администрация:

 

   1.Заявление до Областния управител на област Стара Загора- по образец;

   2.Актуална скица на имота- оригинал;

   3.История на имота (в случай, че е образуван от друг имот), издадена от съответната общинска служба по земеделие;

   4.Документ за собственост:

-Копие от решение за възстановяване правото на собственост върху имота по плана за земеразделяне, съгласно чл.27 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, заверено от съответната общинска служба по земеделие;

-Копие от нотариален акт- нотариално заверено;

-Договор за делба, съдебно решение или друг.

   5.Актуално удостоверение за тежести върху имота- оригинал;

   6.Актуално удостоверение за наследници в случай, че имота е наследствен- оригинал;

   7.Нотариално заверен договор за делба на обезщетението (в случай на няколко собственика или наследника);

   8.Нотариално заверено пълномощно (в случай, че едно лице е упълномощено да получава обезщетението);

   9.Актуално удостоверение за банкова сметка, по която да бъде преведена сумата;

   10.Копие от лична карта на лицето, получаващо сумата.

Заявленията се подават в деловодството на Областна администрация - Стара Загора всеки работен ден от 09ч. до 17.30ч.

 

 

Приложение:

 

1. Заповед №ДС-ЗД-59 от 18.02.2016 г. на Областния управител на област Стара Загора, изменена с влязло в сила решение № 178/ 21.06.2016 г. и решение № 218/ 24.08.2016 г. на Административен съд – Стара Загора;

2.Заявление – образец;

3.Договор за делба – образец;

4.Пълномощно – образец.

Създадена: 2016-11-02 22:00:00
Променена: 2020-08-05 23:21:55