Разрешение за строеж № 1/ 23.05.2014 г. за линеен обект от техническата инфраструктура: „Подземен електропровод – кабелна линия (КЛ) 20kV”.

Разрешение за строеж № 1/ 23.05.2014 г. за линеен обект от техническата инфраструктура: „Подземен електропровод – кабелна линия (КЛ) 20kV”.
О Б Я В Л Е Н И Е
 
   Областният управител на област Стара Загора на основание чл. 149, ал. 4 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № ДС-ЗД-116/ 03.04.2014 г. е одобрен технически инвестиционен проект и е издадено Разрешение за строеж № 1/ 23.05.2014 г. за линеен обект от техническата инфраструктура: „Подземен електропровод – кабелна линия (КЛ) 20kV за присъединяване на КоГЕЦ „Коген Загоре” към електроразпределителната мрежа – от УПИ III375, кв. 58, с. Ястребово, общ. Опан до стълб № 7А на въздушна линия (ВЛ) 20kV „Птицекомбинат”, находящ се в землището на с. Загоре, общ. Стара Загора”, с възложител на обекта „КОГЕН ЗАГОРЕ” ООД, ЕИК 123755105, със седалище и адрес на управление с. Ястребово, община Опан, област Стара Загора, представлявано от Богомил Любомиров Манчев –Управител.
   Обектът е трета категория, буква „б”, съгласно чл. 137, ал.1, т.3 от ЗУТ и чл. 6, ал. 2 т. 6 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.
   Местоположение на електропровода: В землището на с. Ястребово, община Опан: в регулация № 000110 - съсобственост, за път от републиканската пътна мрежа № 000013 – държавна публична собственост, друг вид недървопроизводителна горска площ №№ 000096, 000097 - държавна частна собственост, пасище № 000091 – общинска публична собственост, нива № 014001 – частна собственост, селскостопански, горски, ведомствен път №№ 000016, 000023, 000024, 000095 – общинска публична собственост, отводнителен канал № № 000026, 000081 – държавна частна собственост, напоителен канал №№ 000049 – държавна частна собственост, 000418- общинска публична собственост;
   В землището на с. Бъдеще, община Стара Загора: друг вид дървопроизводителна гора №№ 110105, 110112, 112072, 112066 – държавна частна собственост, за път от републиканската пътна мрежа №№ 000019, 000109, 000126 - държавна публична собственост, водно течение, река № 000015- държавна публична собственост, селскостопански, горски, ведомствен път №№ 000021, 000058, 000061, 000064, 000265, 000274, 000306, 000115 – общинска публична собственост, отводнителен канал № 000145 – държавна частна собственост, напоителен канал №№ 000176, 000177, 000178, 000189, 000222 - общинска публична собственост, в регулация № 000001(по източния тротоарна улица с о.т.1 - о.т.2 - о.т.3 - о.т.113 – о.т. 21 - о.т.17 - о.т.16 - о.т.15 - о.т.13 - о.т.12 - о.т.11 - о.т.10) - съсобственост, друг вид земеделска земя № 000285 – общинска частна собственост, пасище №№ 000292 – общинска частна собственост, 000323- общинска публична собственост;
   В землището на с. Загоре, община Стара Загора: нива № 089008-частна собственост, селскостопански, горски, ведомствен път №№ 000274, 000278 - общинска публична собственост, за местен път № 000276 - общинска публична собственост, води и водни площи № 000368 – държавна частна собственост.
   Обща дължина на трасето, от УПИ III375, кв.58, с. Ястребово, общ. Опан до стълб № 7А на въздушна линия (ВЛ) 20kV „Птицекомбинат”, находящ се в землището на с. Загоре, общ. Стара Загора, е 7162.65 м.
   На основание чл. 149, ал. 4 от ЗУТ, заповедта и разрешението за строеж могат да бъдат обжалвани от заинтересуваните лица, чрез Областен управител на област Стара Загора, пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от обнародването им в Държавен вестник.
 
ЖИВКА АЛАДЖОВА
Областен управител
Създадена: 2014-05-22 21:00:00
Променена: 2020-06-02 12:02:21