Разрешение за строеж №3 от 13.07.2009г. за обект от техническата инфраструктура: Въздушен ел. провод 20 кV от с. Осларка до с. Самуилово

Разрешение за строеж №3 от 13.07.2009г. за обект от техническата инфраструктура: Въздушен ел. провод 20 кV от с. Осларка до с. Самуилово
О Б Я В Л Е Н И Е
 
   Областният управител на Област с административен център гр.Стара Загора на основание чл.149, ал.4 от от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №386 от 13.07.2009г. е одобрен работния проект и издадено Разрешение за строеж №3 от 13.07.2009г. за обект от техническата инфраструктура: Въздушен ел. провод 20 кV от с. Осларка до с. Самуилово, с възложител “ЕВН България Елекроразпределение” АД – КЕЦ Загоре гр. Стара Загора.
   Обектът е втора категория съгласно чл. 137, ал.1 т.2-б от ЗУТ и Наредба №1 от 30.07.2003 г. на МРРБ за Номенклатурата на видовете строежи.
   Ел. провода започва от с. Осларка, община Чирпан, преминава през землището на селото и продължава в землището на с. Самуилово община Стара Загора, като общата дължина на цялото трасе е 2656,93м.
   Заповедта за одобряване и Разрешението за строеж, могат да бъдат обжалвани от заинтересуваните лица, съгласно чл. 149, ал.4 от ЗУТ, като жалбите се подават чрез Областен управител на област Стара Загора до Върховния административен съд, в 14-дневен срок от обнародването им в Държавен вестник.
 
МАРИЯ НЕЙКОВА
Областен управител на област Стара Загора
Създадена: 2009-07-26 21:00:00
Променена: 2020-08-12 23:26:25