Регистър на дейността на областните съвети и комисии към Областна администрация Стара Загора

Областен съвет/комисия Основание за създаване

Информация за дейността

1 Областен съвет за развитие чл. 22 от Закона за регионалното развитие http://www.sz.government.bg/councils-and-committees
2 Комисия по заетост към Областния съвет за развитие чл. 9 от Закона за насърчаване на заетостта http://www.sz.government.bg/councils-and-committees
3 Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси чл. 12 от Правилник за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет http://www.sz.government.bg/councils-and-committees
4 Областна комисия „Военни паметници“ Чл. 6 от Закона за военните паметници http://www.sz.government.bg/councils-and-committees
5 Областна епизоотична комисия Чл. 128 от Закона за ветеринарномедицинската дейност http://www.sz.government.bg/councils-and-committees
6 Областен съвет за намаляване на риска от бедствия Чл.64а, ал.1, ал.2 и ал. 7 от Закона за защита при бедствия http://www.sz.government.bg/councils-and-committees
7 Областен обществен съвет за противодействие на корупцията Решение № 77 от 11.02.2002 г. на Министерски съвет във връзка с Националната стратегия за противодействие на корупцията http://www.sz.government.bg/councils-and-committees
8 Областен експертен съвет по устройство на територията Чл. 4 и чл. 6 от Закона за устройство на територията http://www.sz.government.bg/councils-and-committees
9 Областна комисия по безопасност на движението § 1а, ал. 2 от Закона за движение по пътищата http://www.sz.government.bg/councils-and-committees
10 Областна комисия по автомобилен транспорт чл. 11, ал. 1 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за`условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси (загл. изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) http://www.sz.government.bg/councils-and-committees
11 Областен съвет за енергийна ефективност

чл.8 от Закона за енергията от възобновяеми източници и чл.12 от Закона

 за енергийната ефективност

http://www.sz.government.bg/councils-and-committees
12 Областен съвет по сигурност ПМС № 352/19.09.1997 г. на Министерски съвет http://www.sz.government.bg/councils-and-committees
13

Щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и взаимодействие с Националния щаб

чл. 64, ал. 1, т. 10 от Закона за защита при бедствия http://www.sz.government.bg/councils-and-committees
14 Постоянно действаща междуведомствена комисия Чл.58 и чл.64, ал. 2, т. 4 от Закона за защита при бедствия, чл.2 от Правилника за организацията на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет http://www.sz.government.bg/councils-and-committees
15 Координационен съвет за изпълнение на областната стратегия за социални услуги Областна стратегия за социални услуги http://www.sz.government.bg/councils-and-committees
16 Звено за мониторинг и оценка Областна стратегия за социални услуги http://www.sz.government.bg/councils-and-committees
17 Областен съвет по условия на труд

чл. 43 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

http://www.sz.government.bg/councils-and-committees
18 Областен съвет за тристранно сътрудничество чл.3б, ал.3 от Кодекса на труда http://www.sz.government.bg/councils-and-committees
19

Комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани,организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване, както и с дейността на органи и организации, предоставящи административни услуги на територията на областта

чл. 7а от Устройствен правилник на областните администрации http://www.sz.government.bg/councils-and-committees
Създадена: 2017-09-18 12:23:43
Променена: 2020-10-30 14:49:54