Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствените планове и на техните изменения

Заповед за изработване и
одобряване на ПУП 
номер/дата
Вид и обхват на 
проекта за устройствен план
Обявление в „Държавен вестник“ брой/дата
1 Заповед № ДС-ЗД-113 17.06.2020 г. Одобрен: Подробен устройствен план - парцеларен план за обект: „Външен довеждащ водопровод от събирателна стая „Сахране“ до черпателен водоем V = 2000 m3 на ЦПС гр. Казанлък“, находящ се на територията на община Казанлък и община Павел баня, област Стара Загора.  
2 Заповед № ДС-ЗД-78 28.03.2018 г. Разрешение за изработване на: ПУП – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: “Външен довеждащ водопровод от събирателна стая „Сахране“ до черпателен водоем V=2000 м3 на ЦПС гр. Казанлък“, находящ се на територията на община Казанлък и община Павел баня, област Стара Загора. -
3

Заповед № ДС-ЗД-12    16.01.2018 г.

Одобрен: Подробен устройствен план - парцеларен план за имот №0.131 от землището на село Боздуганово с ЕКАТТЕ 17960, община Раднево, област Стара Загора и за поземлени имоти №0.192, №0.184, №0.350 от землището на село Преславен с ЕКАТТЕ 58236, община Стара Загора, област Стара Загора за подобект: Ново външно ел. захранване на СОГ „Могила“, към обект: СОГ „Могила“. бр. 12 от 06.02.2018
4

Заповед № ДС-ЗД-194  02.06.2017 г.

Разрешение за изработване на: ПУП - Парцеларен план за обект: „Ново външно ел. захранване на СОГ „Могила“, находящ се е неурбанизирани територии на община Раднево- землището на с. Боздуганово и община Стара Загора – землището на с. Преславен, област Стара Загора

-

5

Заповед № ДС-ЗД-489   08.12.2015 г.

Одобрен: Подробен устройствен план - парцеларен план за обект: „Оптична кабелна линия „1151-1151-113/ТШ2“, землище: с.Змейово, Община Стара Загора, Област Стара Загора и землище: с.Ягода, Община Мъглиж, Област Стара Загора бр. 22 от 22.03.2016
6

Заповед № ДС-ЗД-452  10.11.2015 г.

Одобрен: Подробен устройствен план- парцеларен план обект: „Оптична кабелна линия „1151-113/ТШ1-115-1151/ТШ2“, землища на с.Ръжена, с.Кънчево, с.Розово, с.Бузовград и гр.Казанлък, Община Казанлък, Област Стара Загора и землища на с.Ягода и с.Тулово, Община Мъглиж, Област Стара Загора бр. 91 от 24.11.2015
7 Заповед № ДС-ЗД-449  09.11.2015 г. Одобрен: Подробен устройствен план - парцеларен план за обект: „Електропровод 110 kV, извод „Любеново“ – реконструкция, подмяна сечението с 400мм². Актуализация“, находящ се в землищата на с.Трояново и с.Любеново, община Раднево и землищата на с.Обручище и гр.Гълъбово, Община Гълъбово, Област Стара Загора бр. 65 от 25.08.2015   бр.67 от 01.09.2015
8 Заповед № ДС-ЗД-132  08.04.2015 г. Разрешение за изработване на: ПУП – ПП за изграждане на „Оптична кабелна линия „1151-113/ТШ1 – 115-1151/ТШ2”, находяща се на територията на община Мъглиж и община Казанлък, област Стара Загора -
9 Заповед № ДС-ЗД-3      08.01.2015 г. Разрешение за изработване на: ПУП – Парцеларен план за изграждане на „Оптична кабелна линия 1151 - 1151-113/ТШ2”, находяща се в неурбанизирани територии на община Стара Загора - землището на с. Змейово и община Мъглиж - землището на с. Ягода, област Стара Загора -
10 Заповед № ДС-ЗД-389   26.11.2014 г. Одобрен: Подробен устройствен план - парцеларен план за обект: „Проектиране и изграждане на оптични кабелни трасета с цел развитие на високоскоростен широколентов достъп в България, посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура, подобект „Обособена позиция № 2: Проектиране и изграждане на оптични кабелни трасета в регион Южна България”, Област Стара Загора за трасета „Стара Загора – Павел баня” и „Стара Загора – Братя Даскалови”  бр. 100 от 05.12.2014
11 Заповед № ДС-ЗД-25   20.01.2014 г. Одобрен:ПУП – Парцеларен план за обект: „Подземен електропровод – Кабелна линия – 20кV, за присъединяване на Когенерационна електрическа централа с. Ястребово към електроразпределителната мрежа от УПИ ІІІ-375, кв. 58, с. Ястребово, община Опан, до стълб №7А на въздушна линия 20кV „Птицекомбинат”, находящ се в землището на с. Загоре, община Стара Загора бр. 102 от 26.11.2013
Създадена: 2017-08-22 12:57:38
Променена: 2020-10-30 16:33:52