Регистър на издадените удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи

Удостоверение за въвеждане в експлоатация Възложител Наименование на обекта Местонахождение на обекта
1  № 1/ 17.03.2014 г. "ЕЛФЕ" ЕООД Подземна оптична мрежа за пренос на далекосъобщителни услуги община Мъглиж, община Николаево, община Гурково
Създадена: 2019-12-17 13:36:28
Променена: 2021-01-22 16:52:56