Резултати от проект "Повишаване на гражданското участие за формиране на публични политики за задържане и привличане на работна сила"

$model->title_bg

ТПП-Стара Загора в партньорство с Областна администрация Стара Загора приключи изпълнението на проект "Повишаване на гражданското участие за формиране на публични политики за задържане и привличане на работна сила", изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Процедура BG05SFOP001-2.009, Приоритетна ос № 2 "Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса". 
Ключовият резултат от изпълнението на проекта - бяха формулирани препоръки/предложения към законодателната и изпълнителната власт за по-добра регулаторна среда и политики за решаване на проблема с недостига на кадри в България. 
Въз основа на направените проучвания, работни срещи и събития с бизнеса, гражданския сектор, институциите на местната и регионална власт, се откроиха 4 целеви групи, към които следва да се разработват политики и мерки за привличане и задържане:
•    Българи, които са емигрирали в чужбина
•    Етнически български общности от други държави , които да се преместят и да останат да живеят и работят в България
•    Български граждани, които не са емигрирали, да предпочетат да останат в България. Специален фокус са младите хора, включително и учащите. 
•    Чуждестранен човешки капитал, който да бъде привлечен към България
В рамките на проекта са генерирани предложения, които са насочени към всяка една от четирите групи. Те включват политики и мерки както на национално, така и на местно ниво. 
На 22 декември 2020 г. бяха изпратени следните предложения:
1.    Надграждане на заложените в програма Национална EURES мрежа на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси поощрителни мерки за завръщане в България с цел работа.
Представена пред Министерството на труда и социалната политика
2.    Създаване на пилотна програма за безусловен базов доход (ББД) за български граждани, живеещи на територията на България
Представена пред Министерството на труда и социалната политика и Министерски съвет
3.    Създаване на областни държавни холистични детски здравни центрове
Представена пред Министерството на здравеопазването
4.    Жилищни политики за задържане и привличане на човешки капитал
Представена пред Министерство на труда и социалната политика и Общинска администрация Стара Загора
5.    Въвеждане на електронно жителство в България
Представена пред Държавната агенция за електронно управление, Министерството на транспорта, информационните технологии и комуникациите
6.    Разработване на дългосрочна 30-годишна визия за развитието на община Стара Загора
Представена пред Общинска администрация Стара Загора
7.    Насърчаване и развитие на професионалното образование и дуалното обучение
Представена пред Министерството на образованието и науката и Министерството на труда и социалната политика
8.    Мерки за привличане на работна ръка от страни извън Европейския съюз
Представена пред Министерството на труда и социалната политика и Министерството на външните работи
Предложенията са придружени с обосновки и са заведени в деловодствата на съответните институции. 
Екипът на проекта се стреми да бъде полезен в усилията на всички институции и граждани за решаване на най-големия проблем за икономиката ни в последните години - недостигът на кадри.


 

Създадена: 2020-12-30 11:13:09
Променена: 2021-01-22 18:24:57