Съобщение по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс до г-н Тихомир Дичев Желев

Съобщение по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс до   г-н Тихомир Дичев Желев

Съобщение до г-н Тихомир Дичев Желев

     На основание чл. 34в, ал. 3 от Закона на държавната собственост във връзка чл. 61, ал. 3  от АПК се съобщава: че е издадена Заповед  № ДС-ЗД-210/20.06.2017 г. на Областния управител на област Стара Загора, за отчуждаване на имоти – частна собственост за държавна нужда, с обща площ 25,815 дка, намиращи се в землището на с. Овчарци, общ. Раднево, област Стара Загора, попадащи в границите на концесионен обект рудник „Трояново – 1“ – обект 2, който съставлява част от находище за подземни богатства – твърди горива, лигнитни въглища“ Източномаришки въглищен басейн“.

 

     В изпълнение на разпоредбата на чл.61, ал.1 и ал.2 от АПК с писмо с изх. № ДС-267/21.06.2017 г. заповедта бе изпратена до г-н Тихомир Дичев Желев. Същото е върнато с отбелязване „Пратката не е потърсена от получателя“.

     В изпълнение на чл. 34в, ал. 4 от ЗДС, заповедта е връчена с нотариална покана, вписана под акт №47, том 1, общ. рег. №880 от 13.02.2018 г., по реда на чл. 47 от ГПК.

     Лицето не е намерено на постоянния и настоящ адрес, което е удостоверено от нотариус Албена Шербанова, с район на действие РС София, рег. №500 на НК.

     Съгласно чл. 34в, ал. 3 заповедта по чл. 34а, ал. 2 се съобщава от областния управител освен по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК и чрез обнародване на обявление в „Държавен вестник“.

     Съобщението е поставено на 13.03.2018 г. от комисия от служители на Областна администрация Стара Загора на таблото за обявления в сградата на Областна администрация Стара Загора.

Създадена: 2018-03-13 15:27:50
Променена: 2020-06-02 12:19:18