Съобщение по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс до г-н Христо Лесов

Съобщение по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс до  г-н Христо Лесов

     Съобщение до г-н Христо Лесов

     На основание чл. 61, ал. 3  във връзка с ал. 1 от АПК и писмо изх. № ДС-176/27.04.2018 г. на Областна администрация Стара Загора, Ви уведомяваме: че по жалба с вх. №№ ДС-176/11.04.2018 г. и ДС-176/17.04.2018 г. относно решение на Комисията по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ за отразяване в окончателните проекти на планове, във връзка с проведена процедура за възлагане от Областния управител  изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти за земеделските земи, попадащи под разпоредбата на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местностите: „Абаята” и „Мутафчийска чешма”, находящи се в землището на гр. Казанлък; „Ачмалъка”, „Каваклъка“, „Узун келеме”, „Даскалов соргун”, „Черешака”, „Текюи” и „Над лозята”, находящи се в землището на с. Бузовград; „Каракос” и „Черешите”, находящи се в землището на с. Черганово, община Казанлък, същата следва да се подаде от заинтересованите лица чрез Областния управител пред Административния съд в 14-дневен срок след обнародване на заповедта за одобряване на плана на новообразуваните имоти в „Държавен вестник“.

     Съобщението е поставено на 05.06.2018 г. от комисия от служители на Областна администрация Стара Загора на таблото за обявления в сградата на Областна администрация Стара Загора.

Създадена: 2018-06-05 06:21:34
Променена: 2020-06-02 12:23:02