Съобщение по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс до г-н Иван Желев Иванов

Съобщение по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс до  г-н Иван Желев Иванов

Съобщение до г-н Иван Желев Иванов

     На основание чл. 34в, ал. 3 от Закона на държавната собственост във връзка чл. 61, ал. 3  от АПК се съобщава: че е издадена Заповед  № ДС-ЗД-210/20.06.2017 г. на Областния управител на област Стара Загора, за отчуждаване на имоти – частна собственост за държавна нужда, с обща площ 25,815 дка, намиращи се в землището на с. Овчарци, общ. Раднево, област Стара Загора, попадащи в границите на концесионен обект рудник „Трояново – 1“ – обект 2, който съставлява част от находище за подземни богатства – твърди горива, лигнитни въглища“ Източномаришки въглищен басейн“.

 

     В изпълнение на разпоредбата на чл.61, ал.1 и ал.2 от АПК с писма с изх. № ДС-267/21.06.2017 г. заповедта бе изпратена до г-н Иван Желев Иванов. Същите са върнати с отбелязване „Получателят се е преместил на друг адрес“.

     След направена справка в община Раднево, се установи, че като постоянен и настоящ адрес не е посочен друг.

     В изпълнение на чл. 34в, ал. 4 от ЗДС, заповедта е връчена с нотариална покана вписана под номер №15, том I, рег. №469/2018 г. по реда на чл. 47 от ГПК.

     Лицето не е намерено на постоянния и настоящ адрес, което е удостоверено от нотариус Галя Дачева, с район на действие – района на Районен съд гр. Раднево, рег. №085 на НК.

     Съгласно чл. 34в, ал. 3 заповедта по чл. 34а, ал. 2 се съобщава от Областния управител освен по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК и чрез обнародване на обявление в „Държавен вестник“.

     Съобщението е поставено на 17.04.2018 г. от комисия от служители на Областна администрация Стара Загора на таблото за обявления в сградата на Областна администрация Стара Загора.

Създадена: 2018-04-17 11:40:41
Променена: 2020-06-02 12:00:29