Съобщение по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс до г-жа Веселина Димитрова Данева

Съобщение по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс до  г-жа Веселина Димитрова Данева

     Съобщение до г-жа Веселина Димитрова Данева

     На основание чл. 61, ал. 3  във връзка с ал. 1 от АПК се съобщава: във връзка със започнала процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда е издадена Заповед  № ДС-ЗД-210/20.06.2017 г. на Областния управител на област Стара Загора, за отчуждаване на имоти – частна собственост за държавна нужда, с обща площ 25,815 дка, намиращи се в землището на с. Овчарци, общ. Раднево, попадащи в границите на концесионен обект рудник „Трояново – 1“ – обект 2, който съставлява част от находище за подземни богатства – твърди горива, лигнитни въглища“ Източномаришки въглищен басейн“.

 

     В изпълнение на разпоредбата на чл.61, ал.1 и ал.2 от АПК с писмо с изх. № ДС-267/08.06.2017 г. заповедта бе изпратена до г-жа Веселина Димитрова Данева (наследник на Тодор Атанасов Минков). Същото е върнато с отбелязване „Пратката не е потърсена от получателя“.

     Съгласно констативен протокол от 06.02.2018 г., съставен на основание чл. 34в, ал. 4 от ЗДС Веселина Димитрова Данева не е намерена на постоянния и настоящия й адрес съгласно удостоверение за наследници изх. №948 от 04.12.2015 г. издадено от община Раднево.

     Съгласно чл. 34в, ал. 3 заповедта по чл. 34а, ал. 2 се съобщава от областния управител освен по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК и чрез обнародване на обявление в „Държавен вестник“.

     Съобщението е поставено на 08.02.2018 г. от комисия от служители на Областна администрация Стара Загора на таблото за обявления в сградата на Областна администрация Стара Загора.

Създадена: 2018-02-08 08:01:51
Променена: 2020-06-02 12:13:26