Съобщение по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс до г-н Запрян Начев Запрянов – Управител на „Запрянови“ ООД, гр. Стара Загора

Съобщение по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс до г-н Запрян Начев Запрянов – Управител на „Запрянови“ ООД, гр. Стара Загора

Съобщение до г-н Запрян Начев Запрянов

На основание чл. 61, ал. 3  във връзка с ал. 1 от АПК се съобщава: че със Заповед  № ДС-ЗД-353/27.11.2017 г. на Областния управител на област Стара Загора е отменена  Заповед  № РД-09-359/02.08.2012 г. на Областния управител на област Стара Загора, в частта, с която са отписани от актовите книги за държавна собственост:

  1. ½ идеални части от застроен УПИ IV-354 в кв. 61 по плана на с. Бял извор, общ. Опан;
  2. ½ идеални части от застроен УПИ XIV-354 в кв. 60 по плана на с. Бял извор, община Опан, постановена във връзка с Ваше искане вх. №70-00-1009/27.06.2012 г. и писмо вх. №ДС-320/17.10.2017 г., от Областна дирекция „Земеделие“ гр. Стара Загора.

В останалата си част Заповед №РД-09-359/02.08.2012 г. на Областния управител на област Стара Загора остава непроменена и запазва действието си.

 

В изпълнение на разпоредбата на чл.61, ал.1 и ал.2 от АПК писмо с изх. № ДС-320/28.11.2017 г. с приложено копие от заповедта бе изпратено до г-н Запрян Начев Запрянов – Управител на „Запрянови“ ООД, гр. Стара Загора. Същото е върнато с отбелязване „Пратката не е потърсена от получателя“.

Съобщението е поставено на 04.01.2018 г. от комисия от служители на Областна администрация Стара Загора на таблото за обявления в сградата на Областна администрация Стара Загора.

Създадена: 2018-01-04 11:38:14
Променена: 2020-06-02 11:36:30