Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК до г-н Байрям Феимов Памов, г-жа Силвена Крумова Чаушева, г-жа Найда Алдинова Абова, г-н Рамзи Байрямов Чаушев, г-н Кемал Кезимов Чаушев, г-жа Елка Мирчева Чаушева и г-н Невент Мухамед Чауш

Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК до г-н Байрям Феимов Памов, г-жа Силвена Крумова Чаушева, г-жа Найда Алдинова Абова, г-н Рамзи Байрямов Чаушев, г-н Кемал Кезимов Чаушев, г-жа Елка Мирчева Чаушева и г-н Невент Мухамед Чауш

Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК до г-н Байрям Феимов Памов, г-жа Силвена Крумова Чаушева, г-жа Найда Алдинова Абова, г-н Рамзи Байрямов Чаушев, г-н Кемал Кезимов Чаушев, г-жа Елка Мирчева Чаушева и г-н Невент Мухамед Чауш

На основание чл. 61, ал. 3  във връзка с ал. 1 от АПК и писмо изх. №399-р от 13.11.2015 г. на Областна администрация Стара Загора, Ви уведомявамe: че със Заповед №АП-01-ЗД-299/24.08.2015 г. на Областния управител на област Стара Загора е уважена претенцията по искане с вх. №399-р/27.08.2008 г., подадено от Фатме Байрям Таир.

Писмата до наследниците на молителката не са доставени, видно от известия за доставяне от 17.11.2015 г., 18.11.2015 г., 20.11.2015 г. и 26.11.2015 г. на „Български пощи” ЕАД.  

Съобщение е поставено на 22.12.2015 г. от комисия от Областна администрация Стара Загора на таблото за обявления в сградата на Областна администрация Стара Загора.

 

Създадена: 2015-12-21 22:00:00
Променена: 2020-08-13 00:13:44