Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК до г-н Димитър Василев Вълков

Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК до г-н Димитър Василев Вълков

На основание чл. 61, ал. 3  във връзка с ал. 1 от АПК и писмо изх. №847-р от 26.11.2015 г. на Областна администрация Стара Загора, Ви уведомяваме: че със Заповед №АП-01-ЗД-328/15.09.2015 г. на Областния управител на област Стара Загора е прекратено производството по искане с вх. №847-р/16.12.2010 г., подадено от Гергана Христова Станини и Мариана Христова Вълкова.

Писмото до наследника на Мариана Христова Вълкова - Димитър Василев Вълков не е доставено, видно от известие за доставяне от 09.12.2015 г. на „Български пощи” ЕАД.  

Съобщение е поставено на 15.01.2016 г. от комисия от Областна администрация Стара Загора на таблото за обявления в сградата на Областна администрация Стара Загора.

 

Създадена: 2016-01-14 22:00:00
Променена: 2020-06-02 11:45:09