Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК до г-н Мехмед Аземов Пазвантов

Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК до г-н Мехмед Аземов Пазвантов

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК Ви уведомяваме, че със Заповед № АП-01-ЗД-148/11.05.2016 г. на Областния управител на област Стара Загора производството по искане с вх. № 370-р/21.08.2008 г. е прекратено поради нередовност на същото.

Съобщение е поставено на 14.05.2016 г. от комисия от Областна администрация Стара Загора на таблото за обявления в сградата на Областна администрация Стара Загора.
 

 

Създадена: 2016-05-13 21:00:00
Променена: 2020-09-25 12:50:33