Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК до г-н Михаил Русев Михайлов

Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК до г-н Михаил Русев Михайлов

На основание чл. 61, ал. 3  във връзка с ал. 1 от АПК Ви уведомяваме: че със Заповед №АП-01-ЗД-69/24.02.2016 г. на Областния управител на област Стара Загора е постановен отказ за уважаване на претенцията по искане с вх. №37-р/14.12.2004 г., подадено от Руси Михайлов Недялков.

Михаил Русев Михайлов няма регистриран постоянен или настоящ адрес в Национална база данни „Население”.  

Съобщение е поставено на 09.03.2016 г. от комисия от Областна администрация Стара Загора на таблото за обявления в сградата на Областна администрация Стара Загора.

Създадена: 2016-03-08 22:00:00
Променена: 2020-06-02 11:44:13