Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК до г-жа Данка Василева Кирева

Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК до г-жа Данка Василева Кирева

На основание чл. 61, ал. 3  във връзка с ал. 1 от АПК Ви уведомяваме: че със Заповед №АП-01-ЗД-40/01.02.2016 г. на Областния управител на област Стара Загора е постановен отказ за уважаване на претенцията по искане с вх. №715-р/20.05.2009 г., подадено от Марийка Василева Митева, Тинка Василева Василева и Данка Василева Кирева, в качеството им на наследници на Яна Димитрова Костадинова.

Писмото до Данка Василева Кирева не е доставено, видно от известие за доставяне от 15.02.2016г. на „Български пощи” ЕАД.

Съобщение е поставено на 12.03.2016 г. от комисия от Областна администрация Стара Загора на таблото за обявления в сградата на Областна администрация Стара Загора.

 

Създадена: 2016-03-11 22:00:00
Променена: 2020-06-02 11:23:39