Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК до г-жа Емилия Кирилова Граматикова

Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК до г-жа Емилия Кирилова Граматикова

На основание чл. 61, ал. 3  във връзка с ал. 1 от АПК Ви уведомяваме: че със Заповед №АП-01-ЗД-49/16.02.2016 г. на Областния управител на област Стара Загора е уважена претенцията по искане с вх. №783-р/07.12.2009 г., подадено от Емилия Кирилова Граматикова и Виола Кирилова Байрамова, в качеството им на наследници на Кирил Михайлов Граматиков.

Писмото до Емилия Кирилова Граматикова не е доставено, видно от известие за доставяне от 02.03.2016 г. на „Български пощи” ЕАД.

Съобщение е поставено на 16.03.2016 г. от комисия от Областна администрация Стара Загора на таблото за обявления в сградата на Областна администрация Стара Загора.

Създадена: 2016-03-15 22:00:00
Променена: 2020-06-02 12:13:53