Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК до г-жа Недялка Добчева Братанова и г-н Славей Братанов Братанов

Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК до г-жа Недялка Добчева Братанова и г-н Славей Братанов Братанов

Съобщение до г-жа Недялка Добчева Братанова и г-н Славей Братанов Братанов

На основание чл. 61, ал. 3  във връзка с ал. 1 от АПК Ви уведомяваме, че със Заповед №АП-01-ЗД-145/03.05.2016 г. на Областния управител на област Стара Загора е постановен отказ за уважаване на претенцията по искане с вх. №876-р/12.07.2013 г., подадено от Недялка Добчева Братанова и Славей Братанов Братанов, в качеството им на наследници на Братан Славов Братанов.

Писмото до Недялка Добчева Братанова и Славей Братанов Братанов не е доставено, видно от известие за доставяне от 30.05.2016г. на „Български пощи” ЕАД.

Съобщение е поставено на 01.06.2016 г. от комисия от Областна администрация Стара Загора на таблото за обявления в сградата на Областна администрация Стара Загора.

Създадена: 2016-05-31 21:00:00
Променена: 2020-09-25 12:30:48