Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК до г-жа Желка Нейкова Боянова, г-жа Станка Христова Стойчева и г-жа Ганка Стойчева Стоянова

Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК до г-жа Желка Нейкова Боянова, г-жа Станка Христова Стойчева и г-жа Ганка Стойчева Стоянова

На основание чл. 61, ал. 3  във връзка с ал. 1 от АПК Ви уведомяваме, че със Заповед №АП-01-ЗД-122/08.04.2016 г. на Областния управител на област Стара Загора е прекратено производството по искане с вх. №391-р/26.08.2008 г., подадено от Желка Нейкова Боянова и Стойчо Нейков Стойчев, в качеството им на наследници на Ганка Тодорова Драганова.

Писмата до Желка Нейкова Боянова, Станка Христова Стойчева и Ганка Стойчева Стоянова не са доставени, видно от известия за доставяне на „Български пощи” ЕАД.

Съобщение е поставено на 29.06.2016 г. от комисия от Областна администрация Стара Загора на таблото за обявления в сградата на Областна администрация Стара Загора.

 

Създадена: 2016-06-28 21:00:00
Променена: 2020-09-25 12:01:02