СЪОБЩЕНИЕ за осигуряване на обществен достъп до информация

СЪОБЩЕНИЕ за осигуряване на обществен достъп до информация

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн., ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 3/2018 г.) и във връзка с Инвестиционно предложение: „Почистване на коритото на р. Тунджа от наносни отложения над шосейния мост при с. Бузовград в землищата на гр. Казанлък и с. Бузовград, общ. Казанлък“ с възложител: Областен управител на област Стара Загора, се осигурява обществен достъп до информацията за изразяване на становища от заинтересувани лица в 14-дневен срок от поставяне на съобщението.

В периода от 21.02.2018 г. до 07.03.2018 г., всеки работен ден от 09:00 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:30 часа, в стая № 304 в сградата на Областна администрация Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 108, заинтересувани лица могат да се запознаят с информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда относно посоченото инвестиционно предложение, както и да изразят писмените си мнения и становища по нея.

Създадена: 2018-02-21 12:12:44
Променена: 2020-06-02 11:16:13