Съобщение за Заповед № ДС-ЗД-374/ 19.11.2014 г. за учредяване право на прокарване през държавен имот.

Съобщение за Заповед  № ДС-ЗД-374/ 19.11.2014 г. за учредяване право на прокарване през държавен имот.

СЪОБЩЕНИЕ

 

      Със Заповед  № ДС-ЗД-374/ 19.11.2014 г. на Областен управител на област Стара Загора е учредено право на прокарване на отклонение от общата мрежа на техническата инфраструктура в полза на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” ЕАД – ГР. ПЛОВДИВ през имот с идентификатор 55021.501.571 (петдесет и пет хиляди и двадесет и едно, точка, петстотин и едно, точка, петстотин седемдесет и едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Павел баня, с номер по предходен план УПИ I, кв.55, в управление на Областния управител на Област Стара Загора, с дължина на трасето, преминаващо през държавния имот, 8.6 м /осем цяло и шест десети метра / и площ на сервитута 17.2 кв. м. /седемнадесет цяло и две десети квадратни метра /.

      Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването и пред Административен съд Стара Загора, чрез Областен управител.

 

      Настоящето е поставено на 05.01.2015 г. и следва да  бъде свалено след 14 дни. След изтичане на този срок следва да се счита, че цитираната  заповед е влязла в сила.

Създадена: 2015-01-04 22:00:00
Променена: 2020-06-02 11:40:41